Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nytt samråd om tillståndsansökan för Mariestads avloppsreningsverk

Mariestads kommun har ansökt hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om förnyat tillstånd för verksamheten vid Mariestads avloppsreningsverk. Nu hålls ett nytt samråd med anledning av att kommunen har ändrat sin ansökan till att omfatta en större uppdimensionering av reningsverket än i den ursprungliga ansökan. Sista dag att lämna synpunkter på tillståndsansökan är den 31 januari 2018.

Bakgrund

I februari 2017 inkom Mariestads kommun till länsstyrelsen med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt drift av Mariestads avloppsreningsverk. Tillståndsansökan omfattade befintlig verksamhet samt en uppdimensionering av verket från 22 000 pe (personekvivalenter) till 25 500 pe för att möjliggöra anslutning av nya områden. Samråd om ansökan med berörda hölls under sommaren 2016.

Ändrad ansökan

Med anledning av kommunens målsättning om 2 000 nya bostäder till år 2025 har kommunen ändrat sitt yrkande om tillstånd till uppdimensionering av reningsverket till att omfatta 30 000 pe i stället för 25 500 pe. Detta gjordes i samband med kommunens komplettering av tillståndsansökan som skickades in till länsstyrelsen i november 2017. Med anledning av detta genomförs nu ett nytt samråd med berörda.

Utöver uppdimensionering av verket omfattar tillståndsansökan också fysiska skyddsåtgärder för att möjliggöra byggnation av bostäder i reningsverkets närhet samt anläggande av ett nytt strandbad.

Nytt samråd genomförs

Verksamheten vid Mariestads avloppsreningsverk är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Alla som avser bedriva verksamhet som kräver tillstånd ska samråda med enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Denna skrivelse och eventuella synpunkter från allmänheten, berörda fastighetsägare, myndigheter och intresseorganisationer kommer att ingå som underlag i ansökan om förnyat tillstånd.

Under samrådstiden finns samrådshandlingarna tillgängliga i digital form under Relaterad information samt på Stadshuset i Mariestad (Kyrkogatan 2) i utskriven form. Samrådshandlingarna består dels av miljökonsekvensbeskrivningen som ingick i tillståndsansökan (2017-02-01), dels av kommunens komplettering av ansökan (2017-11-01). I de fall de båda dokumenten säger olika saker så är det vad som anges i kompletteringen av ansökan som gäller.

Nedan följer en beskrivning av verksamheten, planerade åtgärder och förutsedd miljöpåverkan. Mariestads kommun tar tacksamt emot information och synpunkter. Vi ber dig att lämna dina synpunkter rörande tillståndsansökan i skriftlig form senast den 31 januari 2018. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Johanna Klingborn som är kommunens kontaktperson gällande tillståndsansökan. Se nedan för kontaktuppgifter samt adresser för att skicka in synpunkter.

Beskrivning av verksamheten

Mariestads kommun planerar att uppdimensionera avloppsreningsverket i två steg för att möjliggöra anslutning av nya områden. I det första steget byggs reningsverket ut för 25 500 pe. Vid ombyggnationen kommer ytterligare bassänger att byggas vid det biologiska reningssteget och vid mellansedimenteringen. I det andra steget byggs reningsverket ut för 30 000 pe. Vid ombyggnationen kommer försedimenteringen att byggas ut. Precis som befintliga försedimenteringsbassänger kommer den nya att byggas över. Därtill kommer kapaciteten utökas i verkets sista reningssteg, slutsedimenteringen.

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för Katthavsviken som ska möjliggöra bostadsbyggnation i reningsverkets närhet. Innan det att bostäder byggs inom det aktuella detaljplaneområdet kommer det biologiska reningssteget och mellansedimenteringen vid reningsverket att byggas in och frånluften behandlas för reducering av eventuell lukt och smitta. Därtill kommer slamutlastningen att byggas in och frånluften renas från eventuell lukt.

Mariestads kommun planerar ett nytt strandbad vid Karlsholme. Om badplatsen kommer till stånd kommer en 900 meter lång utloppsloppsledning för renat avloppsvatten från reningsverket att anläggas. Idag mynnar utloppsledningen från avloppsreningsverket cirka 300 meter från strandlinjen i Mariestadssjön. Den nya utloppsledningen kommer att komplettera befintlig utloppsledning och användas i kombination med UV-ljus för att ta bort smittämnen i det renade avloppsvattnet.

Förutsedd miljöpåverkan

Den påverkan på miljön som Mariestads reningsverk medför består främst av utsläpp av renat avloppsvatten till Mariestadssjön, utsläpp av bräddat avloppsvatten till Tidan, Vänern och Friaån, buller och utsläpp från transporter samt eventuellt lukt och smittspridning genom aerosoler.

I miljökonsekvensbeskrivningen (2017-01-30) och kompletteringen av tillståndsansökan (2017-11-01) redovisas bedömda miljökonsekvenser närmare. Vidare redovisas en avstämning mot nationella och regionala miljömål.

Dokument

Beskrivning av tillståndsprocessenPDF
Komplettering av ansökanPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Kontakt

Johanna Klingborn
Telefon: 0501-75 60 12
E-post: Johanna Klingborn

Skicka in dina synpunkter till:

Mariestads kommun
VA-avdelningen
542 86 Mariestad

eller

E-post: Tekniska nämnden

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-31