Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sprängning under vecka 36-38 i norra Sjötorp

Bild visande sprängningsområde

Mariestads kommun bygger ut sitt VA-nät till Moviken och Askevik via överföringsledning från Sjötorp. Hela projektet väntas vara färdigt runt årsskiftet 2020/2021.

Vid anläggandet av de VA-ledningar som ska läggas till Askevik upptäcktes berg på ledningssträckan. På grund av detta kommer sprängning ske inom markerat område under vecka 36 till vecka 38. Under denna tid kan höga ljudnivåer förekomma under dagtid. Exempel på dessa ljud är borrning, sprängning av berg, tunga transporter och eventuell krossning. Fastighetsägare inom en radie på 100 m kommer att kontaktas för besiktning innan sprängning.

Hur går det till?

Vid sprängtillfället säkerställer personal att ingen obehörig finns i området. Vid sprängning, ljuder det en lång ljudsignal som indikerar på att sprängning kommer ske. Innan sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar och några sekunder efter den sista ljudsignalen går sprängsalvan. Efter sprängning ljuder en lång sammanhängande ljudsignal som signalerar att sprängningen är över. När sprängningen är klar lastar vi med hjälp av lastmaskiner och fördelar det sprängda berget på lastbilar och transporterar bort berget.

Denna procedur upprepas tills hela ytan är schaktad.

Hur reagerar vi på vibrationer?

Människor och djur reagerar av naturen på vibrationer, även vid nivåer långt ifrån vad som kan orsaka skada på exempelvis byggnader. Vid sprängning kan det skallra i fönster och glas, detta skapas från den luftstötsvåg som uppkommer vid sprängning.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-09