Askeviks camping

Kommunen planerar för att möjliggöra en utveckling av Askeviksområdet.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanens syfte är att i enlighet med LIS-planen (2011) och kommunens översiktsplan (2018) möjliggöra en utveckling av Askeviks camping och fritidshusområde genom att skapa förutsättningar för vidare utveckling av campingen samt skapa större och nya byggrätter för fritidshusområdet.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är markerat med svart kursiv text på grön knapp). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

 Förslaget till detaljplan finns tillgängligt för granskning från 31 mars till 29 april 2021. Under granskningstiden finns möjlighet att lämna yttranden. För mer information se underrättelse om granskning under Relaterad information.

Samtliga granskningshandlingar finns att ta del av på denna sida.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information