Askeviks camping

En fin dag med några båtar i en hamn.

Kommunen planerar för att möjliggöra en utveckling av Askeviksområdet med fler och större byggrätter.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att i enlighet med LIS-planen (2011) och kommunens översiktsplan (2018) möjliggöra en utveckling av Askeviks camping och fritidshusområde genom att skapa förutsättningar för vidare utveckling av campingen samt skapa större och nya byggrätter för fritidshusområdet.

Detaljplanen bearbetas inför antagande

De synpunkter som kom in under granskningen den12 september 2022 till den 10 oktober 2022 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och nödvändiga ändringar har gjorts kommer planen att tas upp för antagande.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: