Bångahagen

Flygbild som visar området Bångahagen ovanifrån

I syfte att möjliggöra den planerade ombyggnationen av E20 behöver en liten del av gällande detaljplan mellan Bångahagens återvinningscentral och E20:s befintliga dragning upphävas.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med upphävandet av denna del av för området gällande detaljplan är att möjliggöra för ombyggnationen av E20. När planen har vunnit laga kraft kommer marken inom planområdet att klassas som oplanerad mark, vilket möjliggör ett antagande av Trafikverkets nya vägplan för E20.

Planområdet är beläget i den östra delen av Mariestads centralort, söder om trafikplats Brodderud. Planområdet avgränsas i öster av E20:s befintliga dragning, i väster av Marieforsleden och i norr av Stockholmsvägen och omfattar cirka 125 hektar. Dock är det endast en ytterst begränsad del av detta område inom vilket planen ämnas upphävas cirka 8 hektar - i huvudsak allra längst österut mot E20.

Detaljplanens olika steg

Då upphävandet av denna detaljplanedel endast är av administrativ art och i sig inte kommer att medföra några fysiska förändringar, samt bedöms vara av mindre betydande intresse för allmänheten avses upphävandet genomföras med ett förenklat standardförfarande. Planprocessens olika steg vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft.

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till upphävande samråddes under april och maj 2019 och avsikten är att beslutet om upphävande ska fattas när Trafikverkets vägplanegräns för E20:s nya sträckning är helt fastslagen, i syfte att anpassa upphävandet av delen av detaljplanen efter denna.

Alla samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida - vid svårighet att ta del av dessa eller frågor relaterade till planarbetet kan planenheten kontaktas genom kommunens växel. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.