Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bångahagen

Bångahagen

I syfte att möjliggöra den planerade ombyggnationen av E20 behöver en liten del av gällande detaljplan mellan Bångahagens återvinningscentral och E20:s befintliga dragning upphävas.

Planområdet är beläget i den östra delen av Mariestads centralort, söder om trafikplats Brodderud. Planområdet avgränsas i öster av E20:s befintliga dragning, i väster av Marieforsleden och i norr av Stockholmsvägen och omfattar cirka 125 hektar. Dock är det endast en ytterst begränsad del av detta område inom vilket planen ämnas upphävas cirka 8 hektar - i huvudsak allra längst österut mot E20.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med upphävandet av denna del av för området gällande detaljplan är att möjliggöra för ombyggnationen av E20. När planen har vunnit laga kraft kommer marken inom planområdet att klassas som oplanerad mark, vilket då gör marken tillgänglig för Trafikverket att ianspråkta för vägandamål.

Detaljplanens olika steg

Då upphävandet av denna detaljplanedel endast är av en administrativ art och i sig inte kommer att medföra några fysiska förändringar, samt bedöms vara av mindre betydande intresse för allmänheten avses upphävandet genomföras med ett förenklat standardförfarande enligt reglerna i PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1:a januari 2015. Planprocessens olika steg vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft. Således är detta samråd alltså det enda tillfälle som ges att lämna synpunkter på upphävandet av delen av planen.

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas mellan 4 april 2019 och 4 maj 2019 och ska vara skriftliga - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-05

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådshandlingPDF
Planbeskrivning samrådshandlingPDF
SamrådsremissPDF

Länkar

Så kan du påverkaöppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.