Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Bantorget

Bantorget ligger centralt i Mariestad och kan ses som nästa steg för att möjliggöra utökning av centrum. Med det här detaljplaneförslaget kan centrum på sikt utökas och möjligheten finns att skapa verksamhetslokaler och en mindre torgyta på platsen. I den kommuntäckande översiktsplanen pekas området ut som viktigt förtätningsobjekt.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-12 att förslag till detaljplan för Bantorget i Mariestad ska bli föremål för granskning.

Detaljplanens huvudsyfte

Huvudsyftet med detaljplanen för Bantorget är att skapa byggrätter för nya bostäder och/eller vård i form av vårdcentral i centrala Mariestad. Detaljplanens syfte är även att skapa möjlighet för ytterligare parkeringsytor mellan Bangatan och järnvägen. Planförslaget möjliggör för 1-2 fastigheter på Bantorget innehållande bostäder och/eller vård samt centrumverksamhet i bottenplan på den södra delen av Bantorget. Nedgrävt eller delvis nedgrävt garage möjliggörs under Bantorget

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Synpunkter på detaljplanen

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas senast 2018-12-19 och ska vara skriftliga, kontaktuppgifter finns under "relaterad information" här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-15

Relaterad information


Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan