Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Gamla staden 4:1 och 4:2

Vy över Humleparken från Tidan mot stadsbiblioteket

I parkområdet Humleparken planeras för cirka stycken 40 mycket centralt belägna nya bostäder i flerbostadshus. Delar av parken ämnas även fortsatt kunna nyttjas som park. Länsstyrelsen har valt att upphäva kommunens antagandebeslut - ett beslut som kommunen i sin tur har överklagat.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i centrala Mariestad och i det aktuella granskningsförslaget möjliggörs ny bebyggelse motsvarande cirka 40 lägenheter i flerbostadshus. Drygt hälften av den befintliga parken avses även fortsatt kunna nyttjas som park. Utöver användningen bostäder möjliggörs även vissa centrumfunktioner. Förslaget till detaljplan har också utformats i syfte att säkerställa att nytillkommande bebyggelse förhåller sig väl till omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljö.

Då planläggningen av området inte ligger i linje med gällande översiktsplan och även bedöms vara av betydande intresse för allmänheten handläggs detaljplanen med ett utökat förfarande.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Planförslaget samråddes 3 juni till 15 juli 2019 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle - granskningen - pågick mellan den 28 november 2019 och den 3 januari 2020. Under granskningen inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2020, Kf § 29, att anta detaljplanen, vilket tillkännagavs genom anslag i stadshuset den 6 april 2020. Länsstyrelsen valde den 21 april 2020 att överpröva kommunens antagandebeslut då man ansåg att strandskyddet inom det aktuella planområdet upphävdes i strid med gällande strandskyddsbestämmelser. Länsstyrelsen meddelade den 17 juni 2020 att man valt att upphäva kommunens antagandebeslut - ett beslut som kommunen i sin tur har valt att överklaga.

Kommunens antagandebeslut har även överklagats till mark- och miljödomstolen, som dock har valt att avvisa inkommet överklagande.

Antagandehandlingar inklusive protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde finns att ladda ner på denna sida - vid svårigheter att ta del av planhandlingarna kontakta planenheten genom kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-21 11.48

Relaterad information