Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Gamla staden 4:1 och 4:2

Vy över Humleparken från Tidan mot stadsbiblioteket

I parkområdet Humleparken planeras för cirka stycken 40 mycket centralt belägna nya bostäder i flerbostadshus. Delar av parken ämnas även fortsatt kunna nyttjas som park.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i centrala Mariestad och i det aktuella granskningsförslaget möjliggörs ny bebyggelse motsvarande cirka 40 lägenheter i flerbostadshus. Drygt hälften av den befintliga parken avses även fortsatt kunna nyttjas som park. Utöver användningen bostäder möjliggörs även vissa centrumfunktioner. Förslaget till detaljplan har också utformats i syfte att säkerställa att nytillkommande bebyggelse förhåller sig väl till omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljö.

Då planläggningen av området inte ligger i linje med gällande översiktsplan och även bedöms vara av betydande intresse för allmänheten handläggs detaljplanen med ett utökat förfarande.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Planförslaget samråddes 3 juni till 15 juli 2019 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle - granskningen - pågick mellan den 28 november 2019 och den 3 januari 2020. Under granskningen inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras nu i ett granskningsutlåtande, vilket kommer att ligga till underlag för det fortsatta planarbetet.

Alla granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida - vid svårigheter att ta del av planhandlingarna kontakta planenheten genom kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-07

Relaterad information