Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Gamla staden 4:1 och 4:2

Vy över Humleparken från Tidan mot stadsbiblioteket

I parkområdet Humleparken planeras för cirka stycken 40 mycket centralt belägna nya bostäder i flerbostadshus. Delar av parken ämnas även fortsatt kunna nyttjas som park. Planförslaget är nu aktuellt för granskning.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i centrala Mariestad och i det aktuella granskningsförslaget möjliggörs ny bebyggelse motsvarande cirka 40 lägenheter i flerbostadshus. Drygt hälften av den befintliga parken avses även fortsatt kunna nyttjas som park. Utöver användningen bostäder möjliggörs även vissa centrumfunktioner. Förslaget till detaljplan har även utformats i syfte att säkerställa att nytillkommande bebyggelse förhåller sig väl till omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljö.

Då planläggningen av området inte ligger i linje med gällande översiktsplan och även bedöms vara av betydande intresse för allmänheten handläggs detaljplanen med ett utökat förfarande.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Planförslaget samråddes 3 juni till 15 juli 2019 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Nu är planförslaget aktuellt för detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle - granskningen. Granskningen pågår mellan den 28 noMarvember 2019 och den 3 januari 2020. Den som inte senast under granskningen har inkommit med skriftliga synpunkter på planförslaget kan komma att förlora sin rätt att överklaga ett framtida beslut om att anta planen.

Alla granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida och är utställda på Stadshuset, i Mariestad - vid svårigheter att ta del av planhandlingarna kontakta planenheten genom kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-05

Relaterad information