Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Gamla staden 4:1 och 4:2

Humleparken

I parkområdet Humleparken planeras för cirka stycken 40 mycket centralt belägna nya bostäder i flerbostadshus. Delar av parken ämnas även fortsatt kunna nyttjas som park.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i centrala Mariestad och i det aktuella samrådsförslaget medges ny bebyggelse motsvarande cirka 40 lägenheter i flerbostadshus. En betydande del av planområdet avses även fortsatt kunna nyttjas som park. Utöver användningen bostäder möjliggörs även vissa centrumfunktioner. Förslaget till detaljplan har även utformats i syfte att säkerställa att nytillkommande bebyggelse förhåller sig väl till omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljö.

Då planläggningen av området inte ligger i linje med gällande översiktsplan och även bedöms vara av betydande intresse för allmänheten handläggs detaljplanen med ett utökat förfarande, vilket innebär att kungörelser görs i lokaltidningen och på kommunens hemsida i samband med att planen blir aktuell för de olika kommunikationstillfällena och även att de synpunkter som inkommer under samrådstiden sammanställs i en samrådsredogörelse efter avslutat samråd.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat och kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nednan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Planförslaget samråddes 3 juni till 15 juli 2019 och planen bearbetas nu inför granskningen. Under samrådet inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida - vid svårigheter att ta del av planhandlingarna kontakta planenheten genom kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.