Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Gamla staden 4:1 och 4:2

Humleparken

I parkområdet Humleparken planeras för cirka stycken 40

mycket centralt belägna nya bostäder i flerbostadshus. Delar av parken ämnas även fortsatt kunna nyttjas som park. Planförslaget är för närvarande aktuellt för samråd, vilket är det första lagstadgade kommunikationstillfället under detaljplaneprocessen.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder i centrala Mariestad och i det aktuella samrådsförslaget möjliggörs ny bebyggelse motsvarande cirka 40 lägenheter i flerbostadshus. En betydande del av planområdet avses även fortsatt kunna nyttjas som park. Utöver användningen bostäder möjliggörs även vissa centrumfunktioner. Förslaget till detaljplan har även utformats i syfte att säkerställa att nytillkommande bebyggelse förhåller sig väl till omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljö.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas senast 15 juli 2019 och ska vara skriftliga, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset Mariestad kommun - vid svårigheter att ta del av planhandlingarna kontakta planenheten genom kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-31

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.