Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Gärdet 4:2

Flygbild som visar planområdet från ovan

I syfte att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk behöver gällande detaljplaner i området ändras. Detta ärende delades till granskningsskedet upp i två - se fortsatt respektive detaljplanesida.

Planändringens huvudsyfte

Syftet med ändringen av aktuella planer är att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk. Området i fråga omfattar cirka 60 hektar mark och är till största delen redan bebyggt, i övrigt utgörs det av trädbevuxen mark och åkermark. Området är i sin helhet redan i gällande plan planlagt för industriändamål.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är markerat med svart kursiv text på grön knapp). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Observera att detta ärende efter samrådsskedet delades upp i två ärenden - ändring av detaljplan för Katrineforsområdet och ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors industriområde. Länkar till respektive detaljplanesida finns under Relaterad information.

Så kan du påverka

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 mars 2020 att aktuellt planförslag skulle bli föremål för samråd, vilket är detaljplaneprocessens första lagstadgade kommunikationstillfälle. Samrådet påbörjades den 30 mars 2020 och sista dag för att inkomma med synpunkter var den 20 april 2020. Under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Alla samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller övriga frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel eller över e-post - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Planförslaget delades efter samrådet upp i två separata ärenden - länkar till respektive detaljplanesida finns under Relaterad information och det är där möjligt att följa ärendets fortsatta utveckling.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-16 15.30

Relaterad information