Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Gärdet 4:2

Flygbild som visar planområdet från ovan

I syfte att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk behöver gällande detaljplan i området ändras. Planändringen handläggs med ett standardförfarande.

Planändringens huvudsyfte

Syftet med ändringen av aktuell plan är att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk. Området i fråga omfattar cirka 60 hektar mark och är till största delen redan bebyggt, i övrigt utgörs det av trädbevuxen mark och åkermark. Området är i sin helhet redan i gällande plan planlagt för industriändamål.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är markerat med svart kursiv text på grön knapp). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 mars 2020 att aktuellt planförslag skulle bli föremål för samråd, vilket är detaljplaneprocessens första lagstadgade kommunikationstillfälle. Samrådet påbörjades den 30 mars 2020 och sista dag för att inkomma med synpunkter var den 20 april 2020. Under samrådet inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Alla samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller övriga frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel eller över e-post - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-12 13.57

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Länkar

Planprocessenöppnas i nytt fönster

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF
KulturmiljöutredningPDF
BullerutredningPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.