Del av Horn 2:51

Horn 2:51 är ett nytt bostadsområde i sydvästra Mariestad. Med sitt läge intill Lekevi idrottsplats och ekologiska värden tätt inpå boendet kommer detta bli en grön stadsdel med närhet till både natur och sociala utbyten.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i den sydvästra delen av Mariestad, i anslutning till de befintliga strukturerna i stadsdelarna Radbyn och Dala samt i enlighet med den inriktning som redovisas i kommunens översiktsplan. Den inriktning som beskrivs i översiktsplanen är blandad småhusbebyggelse och omfattar cirka 30-50 bostäder samt att området ska knyta an till de intilliggande stadsdelarnas karaktärer.

Detaljplanen är under granskning

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 22 juni 2022 till 28 juli 2022. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Granskningen är lagstadgad i plan- och bygglagen som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med granskningen är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: