Del av Horn 2:51

Horn 2:51 är ett nytt bostadsområde i sydvästra Mariestad. Med sitt läge intill Lekevi idrottsplats och ekologiska värden tätt inpå boendet kommer detta bli en grön stadsdel med närhet till både natur och sociala utbyten.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i den sydvästra delen av Mariestad, i anslutning till de befintliga strukturerna i stadsdelarna Radbyn och Dala samt i enlighet med den inriktning som redovisas i kommunens översiktsplan. Den inriktning som beskrivs i översiktsplanen är blandad småhusbebyggelse och omfattar cirka 30-50 bostäder samt att området ska knyta an till de intilliggande stadsdelarnas karaktärer.

Detaljplanen är under antagande

Kommunfullmäktige har 28 november 2022, Kf § 118 beslutat att anta detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads kommun. Beslutet tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 2 december 2022. Beslutet att anta detaljplanen kan överklagas, överklagan skall ha inkommit till kommunen senast den 23 december 2022. För mer information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet, se länk under relaterad information.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Antagandehandlingar

Plankarta antagande Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning antagande Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Arkeologisk utredning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallsanalys Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Bulleranalys Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Höjdsättningsplan Pdf, 939.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Fågelinventering Pdf, 13.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 265.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse inför antagande Pdf, 195.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandemeddelande Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.
Beslutsprotokoll Pdf, 88.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta granskning Pdf, 995.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning granskning Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökan om betydande miljöpåverkan Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Arkeologisk utredning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallsanalys Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Bulleranalys Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Höjdsättningsplan Pdf, 939.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 420.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 218.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Plankarta samråd Pdf, 561.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning samråd Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökan om betydande miljöpåverkan Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Arkeologisk undersökning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallsanalys Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 219.6 kB, öppnas i nytt fönster.