Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Horn 2:51

Preliminärt planområde söder om Radbyn, sett från ovan

Kommunstyrelsen har beslutat att låta ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Horn 2:51. Området är beläget direkt söder om Radbyn – norr om Lekevi idrottsplats. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder.

Detaljplanens huvudsyfte

Området där förutsättningarna för att möjliggöra nya bostäder utreds är beläget precis norr om Lekevi idrottsplats, i anslutning till befintliga strukturer i Radbyn och Dala. Platsen är sedan tidigare utpekad för ytterligare bostadsbyggnation i Mariestads översiktsplan, där området benämns Södra Radbyn. Där beskrivs intentionen för området som att det ska kunna utgöra en stegvis utbyggnad av bostadsbebyggelsen söder om Mariestad och uppskattningen att det skulle kunna rymma 30-50 bostäder i form av radhus, kedjehus och villor görs. Målet enligt översiktsplanen är att bebyggelsen skall knyta an till villaområdets karaktär, där bostadsgator kombineras med större allmänningar, vilket ger goda förutsättningar för lek och rekreation. Avsikten är att de nya bostäderna skall nås via en framtida förlängning av Lekevivägen.

Identifierat viktiga planeringsaspekter är bland annat hänsyn till områdets naturmiljö, dess rekreativa värden för närboende, dagvattenhantering och även en utbyggnads påverkan på trafiksituationen i närområdet.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen och om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om dem. Det aktuella planförslaget har ännu inte nått det första lagstadgade kommunikationstillfället - samrådet - och befinner sig alltså ännu i ett väldigt tidigt planeringsstadie.

Så kan du påverka

Har du synpunkter, förslag och idéer som du vill tas med i arbetet? Kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan - uppge ärendenummer KS 2019/492.

Mellan den 20 februari 2020 och den 31 mars 2020 hade kommunen även en digital karttjänst öppen, där medborgare uppmuntrades att inkomma med synpunkter och information som skulle kunna vara till hjälp vid utformningen av planförslaget. Karttjänsten är nu stängd för nya synpunkter, men länk finns under Relaterad information här på sidan.

Notera att en lämnad synpunkt i karttjänsten inte är att betrakta som ett formellt yttrande i detaljplaneprocessen, utan endast utgör ett underlag för kommunens fortsatta arbete. Den som vill bli uppskriven på ärendets sändlista för att direkt få information när det finns ett förslag till detaljplan att yttra sig över är välkommen att kontakta planenheten.

Det dialogmöte som har skulle ha genomförts under våren 2020 kommer inte att kunna genomföras som planerat, på grund av coronavirusets spridning. Samråd av ett förslag till detaljplan avses genomföras under hösten 2020. Eftersom planen bedöms ha betydelse för allmänheten handläggs den med ett utökat förfarande, vilket innebär att samrådet bland annat kommer att kungöras i Mariestads-Tidningen.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-01 10.19

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Länkar

Karttjänst för synpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

 Preliminärt planområdePDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.