Del av Horn 2:51

Horn 2:51 är ett nytt bostadsområde i sydvästra Mariestad. Med sitt läge intill Lekevi idrottsplats och ekologiska värden tätt inpå boendet kommer detta bli en grön stadsdel med närhet till både natur och sociala utbyten.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i den sydvästra delen av Mariestad, i anslutning till de befintliga strukturerna i stadsdelarna Radbyn och Dala samt i enlighet med den inriktning som redovisas i kommunens översiktsplan. Den inriktning som beskrivs i översiktsplanen är blandad småhusbebyggelse och omfattar cirka 30-50 bostäder samt att området ska knyta an till de intilliggande stadsdelarnas karaktärer.

Detaljplanen bearbetas inför antagande

De synpunkter som kom in under granskningen den 22 juni 2022 till 28 juli 2022 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och nödvändiga ändringar har gjorts kommer planen att tas upp för antagande.

Karta över detaljplanens område