Del av Ladukärr 2:1

Skogsområde i Ladukärr

Mellan Marieforsleden och Ladukärrs bostadsområde planeras ett nytt verksamhetsområde. Samrådet av planförslaget är nu avslutat.

Detaljplanens huvudsyfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra markanvändningarna verksamheter, handel och idrottsanläggning. Mellan föreslagen kvartersmark där ny bebyggelse möjliggörs och befintliga bostadsfastigheter inom Ladukärrs bostadsområde planeras för en buffertzon med naturmark. Naturmarken föreslås även nyttjas för fördröjning av dagvatten.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Aktuellt steg markeras med kursiv text och grön knapp.

Så kan du påverka

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2021 att förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 skulle bli föremål för granskning. Granskningstiden pågår mellan den 9 juni 2021 och den 19 juli 2021.

Under samrådstiden finns möjlighet att lämna yttranden. För mer information se Underrättelse om granskning under Relaterad information.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Har du frågor så kontakta gärna planenheten, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information