Del av Ladukärr 2:1

Skogsområde i Ladukärr

Mellan Marieforsleden och Ladukärrs bostadsområde planeras ett nytt verksamhetsområde. Samrådet av planförslaget är nu avslutat.

Detaljplanens huvudsyfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra markanvändningarna verksamheter, handel och industri. Mellan föreslagen kvartersmark där ny bebyggelse möjliggörs och befintliga bostadsfastigheter inom Ladukärrs bostadsområde planeras för en buffertzon med naturmark. Naturmarken föreslås även nyttjas för fördröjning av dagvatten.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Aktuellt steg markeras med kursiv text och grön knapp.

Så kan du påverka

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 april 2020 att förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 skulle bli föremål för samråd. Samrådet påbörjades den 18 maj 2020, och pågick till och med den 22 juni 2020. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse och planförslaget bearbetas inför nästa kommunikationstillfälle - granskningen.

Alla samrådshandlingar finns även att ladda ner på denna sida.

Vid svårighet i att ta del av handlingarna eller för frågor, kontakta planenheten via kommunens växel eller över mail.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information