Del av Ladukärr 2:1

Flygbild över skogen i Ladukärr längs med Marieforsleden. I fjärran syns Mariestads centrum och vänern.

Mellan Marieforsleden och Ladukärrs bostadsområde planeras ett nytt verksamhetsområde.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planförslaget syftar till att möjliggöra markanvändningarna verksamheter, handel och idrottsanläggning. Mellan föreslagen kvartersmark där ny bebyggelse möjliggörs och befintliga bostadsfastigheter inom Ladukärrs bostadsområde planeras för en buffertzon med naturmark. Naturmarken föreslås även nyttjas för fördröjning av dagvatten.

Detaljplanen bearbetas inför antagande

De synpunkter som kom in under granskningen mellan den 9 juni 2021 till 19 juli 2021 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och nödvändiga ändringar har gjorts kommer planen att tas upp för beslut om antagande.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: