Del av Ladukärr 2:1

Mellan Marieforsleden och Ladukärrs bostadsområde planeras ett nytt verksamhetsområde.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planförslaget syftar till att möjliggöra markanvändningarna verksamheter, handel och idrottsanläggning. Mellan föreslagen kvartersmark där ny bebyggelse möjliggörs och befintliga bostadsfastigheter inom Ladukärrs bostadsområde planeras för en buffertzon med naturmark. Naturmarken föreslås även nyttjas för fördröjning av dagvatten.

Detaljplanen är överklagad

Kommunfullmäktige har den 27 mars 2023, Kf § 67 beslutat att anta detaljplan för Ladukärr 2:1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun. Beslutet tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 31 mars 2023. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Antagandehandlingar

Plankarta, antagande Pdf, 711.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning, antagande Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 450.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökan om betydandemiljöpåverkan Pdf, 385.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskbedömning kring detaljplan för Ladukärr 2:1 Pdf, 919.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Arkeologisk utredning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geotiknik Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskbedömning avseende farligt gods Pdf, 577.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bullutredning Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Skyfallsutredning Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Häckfågelinventering Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Antagandemeddelande Pdf, 132.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Beslutsprotokoll kommunfullmäktige - 20230327 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta granskningshandling Pdf, 350.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning granskningshandling Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning kring detaljplan  Pdf, 919.1 kB, öppnas i nytt fönster.Ladukärr 2:1 Pdf, 919.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredning av trafik och omgivningsbuller Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering Pdf, 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkeologisk utredning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 477 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om granskning Pdf, 125.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Plankarta samrådshandling Pdf, 639.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning  Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.samrådshandling Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 390 kB, öppnas i nytt fönster.

PM Geoteknik Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Riskbedömning avseende transporter med farligt gods Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsremiss Pdf, 125.9 kB, öppnas i nytt fönster.