Del av Marieholm 10:1

Ekuddens båtgård, sedd från vattnet

I anslutning till Ekuddens båtgård planeras för en möjlig utökning av antalet båtuppställningsplatser under tak. Kopplat till detta har även ett utökat behov av parkeringsplatser identifierats. Förslaget till detaljplan förbereds inför antagande.

Detaljplanens huvudsyfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra ytterligare båtuppställningsplatser under tak i anslutning till Ekuddens båtgård - öster och söder om denna. Kopplat till detta har man även identifierat ett utökat behov av parkeringsplatser i anslutning till båtgården och avsikten är att möta detta behov genom att möjliggöra en utvidgning av parkeringsytan norr om uppställningsplatserna.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Aktuellt steg är kursivt.

Så kan du påverka

Planen förbereds inför beslut om antagnade. Ärendet planeras att kommer upp i kommunstyrelsen den 21 december 2020 och i kommunfullmäktige den 25 januari 2021. Preliminära antagandehandlingar finns upprättade och tillgängliga att ladda ner på denna sida.

Förslaget till detaljplan var tillgängligt för granskning mellan den 18 juni och den 3 augusti 2020. Under granskningen inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras nu i ett granskningsutlåtande.

Förslaget till detaljplan samråddes dessförinnan under januari och februari 2020 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse, som hör till granskningshandlingarna.

Samtliga samråds- och granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Har du frågor relaterade till planarbetet eller problem att ta del av planhandlingarna kan du kontakta planenheten genom kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information