Del av Marieholm 10:1

Ekuddens båtgård, sedd från vattnet

I anslutning till Ekuddens båtgård planeras för en möjlig utökning av antalet båtuppställningsplatser under tak. Kopplat till detta har även ett utökat behov av parkeringsplatser identifierats. Förslaget till detaljplan förbereds inför antagande.

Detaljplanens huvudsyfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra ytterligare båtuppställningsplatser under tak i anslutning till Ekuddens båtgård - öster och söder om denna. Kopplat till detta har man även identifierat ett utökat behov av parkeringsplatser i anslutning till båtgården och avsikten är att möta detta behov genom att möjliggöra en utvidgning av parkeringsytan norr om uppställningsplatserna.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Aktuellt steg är kursivt.

Så kan du påverka

Detaljplanen är överklagad och överklagandena handläggs nu av regeringen och Mark- och mijlödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 (Kf § 10) och anslogs den 3 februari 2021. Beslutet vinner laga kraft den 25 februari 2021. Sista dagen för att överklaga beslutet är den 24 februari 2021.

Förslaget till detaljplan var tillgängligt för granskning mellan den 18 juni och den 3 augusti 2020. Under granskningen inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras nu i ett granskningsutlåtande.

Förslaget till detaljplan samråddes dessförinnan under januari och februari 2020 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse, som hör till granskningshandlingarna.

Samtliga samråds- och granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Har du frågor relaterade till planarbetet eller problem att ta del av planhandlingarna kan du kontakta planenheten genom kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Antagandehandlingar

Planbeskrivning antagandehandling Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta antagandehandling Pdf, 563.3 kB.
Planillustration Pdf, 811.4 kB, öppnas i nytt fönster.antagandehandling Pdf, 563.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande  Pdf, 491.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bedömning av lämpligheten av markens användning Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Antagandemeddelande Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Beslutsprotokoll kommunfullmäktige Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta, granskningshandling Pdf, 300.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning, granskningshandling Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Planillustration, granskningshandling Pdf, 722.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 491.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bedömning av lämpligheten av markens användning, granskningshandling Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 127.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Plankarta, samrådshandling Pdf, 675.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning, samrådshandling Pdf, 678.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 167.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplan för Ekuddens camping Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Översvämningsutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Bedömning av lämpligheten av markens användning, samråd Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Planillustration, samråd Pdf, 355.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Planprocessen Öppnas i nytt fönster.

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.