Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Marieholm 10:1

Ekuddens båtgård, sedd från vattnet

I anslutning till Ekuddens båtgård planeras för en möjlig utökning av antalet båtuppställningsplatser under tak. Kopplat till detta har även ett utökat behov av parkeringsplatser identifierats. Planförslaget avses samrådas under vintern 2019/2020.

Detaljplanens huvudsyfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra ytterligare båtuppställningsplatser under tak i anslutning till Ekuddens båtgård - öster och söder om denna. Kopplat till detta har man även identifierat ett utökat behov av parkeringsplatser i anslutning till båtgården och avsikten är att möta detta behov genom att möjliggöra en utvidgning av parkeringsytan norr om uppställningsplatserna.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Aktuell detaljplan har ännu inte nått samrådsskedet - det vill säga detaljplaneprocessens första lagstadgade kommunikationstillfälle - och arbetet med planförslaget befinner sig alltså ännu i ett mycket tidigt skede. Avsikten är att ett samråd ska kunna genomföras under vintern 2019/2020 och mer information publiceras fortlöpande på hemsidan.

Så kan du påverka

Har du synpunkter, förslag och idéer som du vill tas med i arbetet? Kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan - uppge ärendenummer KS 2018/00141.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-11

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Dokument

Föreslaget planområdePDF

Länkar

Planprocessenöppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.