Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Marieholm 10:1

Ekuddens båtgård, sedd från vattnet

I anslutning till Ekuddens båtgård planeras för en möjlig utökning av antalet båtuppställningsplatser under tak. Kopplat till detta har även ett utökat behov av parkeringsplatser identifierats. Planförslaget är nu aktuellt för granskning.

Detaljplanens huvudsyfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra ytterligare båtuppställningsplatser under tak i anslutning till Ekuddens båtgård - öster och söder om denna. Kopplat till detta har man även identifierat ett utökat behov av parkeringsplatser i anslutning till båtgården och avsikten är att möta detta behov genom att möjliggöra en utvidgning av parkeringsytan norr om uppställningsplatserna.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Aktuellt steg är kursivt.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan är tillgängligt för granskning mellan den 18 juni och den 3 augusti 2020. Synpunkter på förslaget kan skickas in antingen via brev eller per email - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Den som inte senast under granskningen har inkommit med skriftliga synpunkter på förslaget kan komma att förlora sin rätt att överklaga ett framtida beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan samråddes under januari och februari 2020 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse, som hör till granskningshandlingarna.

Samtliga granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida, samt är utställda på stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad. Med anledning av coronaviruset har stadshuset för närvarande begränsade öppettider för allmänheten till vardagar 08:00-12.00. Planhandlingarna är därför även utställda på Mariestads stadsbibliotek, Drottninggatan, vilket under juni och juli är öppet för allmänheten måndag – fredag 10.00-18.00.

Har du frågor relaterade till planarbetet eller problem att ta del av planhandlingarna genom nämnda källor kan du kontakta planenheten genom kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-18 13.57

Relaterad information