Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av Marieholm 10:1

Ekuddens båtgård, sedd från vattnet

I anslutning till Ekuddens båtgård planeras för en möjlig utökning av antalet båtuppställningsplatser under tak. Kopplat till detta har även ett utökat behov av parkeringsplatser identifierats.

Detaljplanens huvudsyfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra ytterligare båtuppställningsplatser under tak i anslutning till Ekuddens båtgård - öster och söder om denna. Kopplat till detta har man även identifierat ett utökat behov av parkeringsplatser i anslutning till båtgården och avsikten är att möta detta behov genom att möjliggöra en utvidgning av parkeringsytan norr om uppställningsplatserna.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Aktuell detaljplan har samråtts och bearbetas nu inför granskningen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes mellan den 15 januari och den 17 februari 2020 och under samrådet inkomna synpunkter kommer till nästa lagstadgade kommunikationstillfälle - granskningen - att ha sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Samtliga samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Har du frågor relaterade till planarbetet eller problem att ta del av planhandlingarna genom nämnda källor kan du kontakta planenheten genom kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27 08.42

Relaterad information