Så kan du påverka

Planen antogs av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 (Kf § 10) och anslogs den 3 februari 2021. Beslutet vinner laga kraft den 25 februari 2021. Sista dagen för att överklaga beslutet är den 24 februari 2021.

Förslaget till detaljplan var tillgängligt för granskning mellan den 18 juni och den 3 augusti 2020. Under granskningen inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras nu i ett granskningsutlåtande.

Förslaget till detaljplan samråddes dessförinnan under januari och februari 2020 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse, som hör till granskningshandlingarna.

Samtliga samråds- och granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Har du frågor relaterade till planarbetet eller problem att ta del av planhandlingarna kan du kontakta planenheten genom kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.