Del av Marieholm 1:10 och 1:13

Marieholm är ett ny stadsdel i västra Mariestad som är under planering. I ett första skede möjliggörs cirka 350 bostäder i blandad form. Det naturnära läget främjar rekreation samtidigt som den redan utbyggda infrastrukturen främjar hållbar mobilitet. Planförslaget bidrar dessutom till en naturlig utveckling av staden när Mariestad står i startgroparna för en stark tillväxfas.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är i enlighet med översiktsplanen att möjliggöra för naturnära bostadsbebyggelse i småhus och flerbostadshus mellan Mariestads golfbana och kriminalvårdsanstalten Rödjan. Befintliga natur- och rekreationsvärden ska utnyttjas och byggas vidare på. Exploateringen ska anpassas efter översvämningsrisker kopplade till såväl höjda vattennivåer i Vänern som kraftiga skyfall.

Detaljplanen bearbetas inför granskning

De synpunkter som kom in under samrådet den 25 november 2022 till 4 januari 2023 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och ändringar har gjorts kommer planen att komma ut för granskning

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: