Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av kvarteret Hyveln

Foto föreställande parkeringsyta och elektronikaffär inom kvarteret Hyveln

Inom del av kvarteret Hyveln planeras ett antal olika markanvändningar möjliggöras, så som bostäder, centrumverksamhet, vårdcentral och småindustri. Detaljplanen avses antas av kommunfullmäktige den 27 januari 2020.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en blandad markanvändning med bostäder, centrumverksamhet, vårdcentral och småindustri inom del av kvarteret Hyveln. Planens ambition är att utvidga tätortens centrumbebyggelse mot Katthavet och utgör ett tidigt steg i vad som på sikt väntas bli en större omvandlingsprocess.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under våren 2019 och granskades under september och oktober 2019. Under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande - under granskningen inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Dessa två dokument hör till antagandehandlingarna.

Beslut om antagande av planen planeras fattas av kommunfullmäktige den 27 januari 2020.

Efter att planen har antagits i kommunfullmäktige skall protokollet därifrån justeras och anslås. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktiges beslut har anslagits, förutsatt att den inte har överklagats inom dessa tre veckor.

Vid frågor relaterade till planarbetet kan planenheten kontaktas genom kommunens växel.

Preliminära antagandehandlingar finns att ladda ner på denna sida och är även utställda i Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-15

Relaterad information