Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Del av kvarteret Hyveln

Hyveln

Inom del av kvarteret Hyveln planeras för bostäder, centrumverksamhet, vårdcentral och småindustri.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en blandad markanvändning med bostäder, centrumverksamhet, vårdcentral och småindustri inom del av kvarteret Hyveln. Planens ambition är att utvidga tätortens centrumbebyggelse mot Katthavet och utgör ett tidigt steg i vad som på sikt väntas bli en större omvandlingsprocess.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat och kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under våren 2019 och granskades under september och oktober 2019 - sista dag att inkomma med synpunkter var den 14 oktober. Under granskningen inkomna synpunkter sammanställs nu i ett granskningsutlåtande och handlingarna bearbetas inför ett antagande.

Vid frågor relaterade till planarbetet kan planenheten kontaktas genom kommunens växel.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-15

Relaterad information