Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fågelö 4:13

Naturmark inom planområdet Fågelö

Brommösund på Torsös västra sida innefattar bland annat området Laxhall med färjeläge, restaurang, bostäder med mera. Området ingår i ett av kommunens LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Detaljplanen för Fågelö är nästa steg i utvecklingen av LIS-området.

Kommunfullmäktige har den 12 december 2016, beslutat att anta rubricerad detaljplan, vilket tillkännagavs genom anslag på stadshuset den 20 december 2016. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 1 mars 2017 att upphäva kommunfullmäktiges beslut. Kommunen har överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen och inväntar nu regeringens avgörande.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation för bostads- och friluftsändamål inom del av fastigheten Fågelö 4:13.

Planområdet omfattar cirka 3,5 hektar skogsmark och är beläget cirka 300 meter söder om Brommösunds färjeläge på Torsö.

Kontakt

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid frågor, kontakta gärna planenheten via kommunens växel eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Antagandehandlingar

GranskningsutlåtandePDF
KF ProtokollPDF
AntagandemeddelandePDF

Handlingar inför antagande

Plankarta antagandePDF
Planbeskrivning antagandePDF

Granskningshandlingar

Plankarta granskningPDF
Planbeskrivning granskningPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Samrådshandlingar

Plankarta samrådöppnas i nytt fönster
Planbeskrivning samrådöppnas i nytt fönster
Behovsbedömning MKBöppnas i nytt fönster
PM Geotekniköppnas i nytt fönster

Länkar

Så kan du påverkaöppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.