Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gamla staden 3:1

Befintlig grusad yta inom planområdet, i bakkant syns MannTeks industri längs med Strandvägen och HSB:s bostadsrättsförening Karlsholmes gula tegelbyggnader.

Förslaget syftar till att tillskapa en centralt belägen parkeringsplats i nära anslutning till stationsområdet, samt till att möjliggöra utökning av pågående industriverksamhet på fastigheten Sutaren 4.

Detaljplanens huvudsyfte

Förslag till detaljplan för del av Gamla staden 3:1 syftar till att tillskapa en centralt belägen parkeringsplats samt möjliggöra utökning av pågående industriverksamhet på fastigheten Sutaren 4. Planförslaget innefattar även ändrad markanvändning till järnvägsändamål för att möjliggöra ansökt fastighetsreglering.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2020 att låta granska förslaget till detaljplan, och granskningen pågick mellan den 23 januari och den 7 februari 2020.

Nu sammanställs under granskningen inkomna synpunkter och kommenteras i ett granskningsutlåtande, som kommer att höra till antagandehandlingarna. Planen avses antas under våren 2020.

Samtliga granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid svårigheter att ta del av dessa eller frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information, också det på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-13 16.01

Relaterad information