Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gamla staden 3:1

Befintlig grusad yta inom planområdet, i bakkant syns MannTeks industri längs med Strandvägen och HSB:s bostadsrättsförening Karlsholmes gula tegelbyggnader.

Förslaget syftar till att tillskapa en centralt belägen parkeringsplats i nära anslutning till stationsområdet, samt till att möjliggöra utökning av pågående industriverksamhet på fastigheten Sutaren 4. Förslaget är nu aktuellt för granskning.

Detaljplanens huvudsyfte

Förslag till detaljplan för del av Gamla staden 3:1 syftar till att tillskapa en centralt belägen parkeringsplats samt möjliggöra utökning av pågående industriverksamhet på fastigheten Sutaren 4. Planförslaget innefattar även ändrad markanvändning till järnvägsändamål för att möjliggöra ansökt fastighetsreglering.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Synpunkter på detaljplanen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2020 att låta granska förslaget till detaljplan, och granskningen pågår mellan den 23 januari och den 7 februari 2020.

Granskningen är detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle och den som inte senast under granskningen har inkommit med synpunkter på förslaget kan komma att förlora sin rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att anta planen, när detta fattas.

Synpunkter på planförslaget skall vara skriftliga och kan skickas antingen per brev eller via mail - kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Samtliga granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida, och är även utställda i Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad. Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information, också det på denna sida.

Planförslaget samråddes i september och oktober 2019 - sista dag att inkomma med synpunkter var den 18 oktober. Under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, som hör till granskningshandlingarna.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-23

Relaterad information