Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gamla staden 3:1

Befintlig grusad yta inom planområdet, i bakkant syns MannTeks industri längs med Strandvägen och HSB:s bostadsrättsförening Karlsholmes gula tegelbyggnader.

Förslaget syftar till att tillskapa en centralt belägen parkeringsplats i nära anslutning till stationsområdet, samt till att möjliggöra utökning av pågående industriverksamhet på fastigheten Sutaren 4.

Detaljplanens huvudsyfte

Förslag till detaljplan för del av Gamla staden 3:1 syftar till att tillskapa en centralt belägen parkeringsplats samt möjliggöra utökning av pågående industriverksamhet på fastigheten Sutaren 4. Planförslaget innefattar även ändrad markanvändning till järnvägsändamål för att möjliggöra ansökt fastighetsreglering.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Synpunkter på detaljplanen

Planförslaget samråddes i september och oktober 2019 - sista dag att inkomma med synpunkter var den 18 oktober. Nu sammanställs under samrådet inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planförslaget bearbetas inför nästa kommunikationstillfälle - granskningen.

Alla planhandlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid svårigheter att ta del av handlingarna eller i händelse av frågor - kontakta planenheten genom kommunens växel; kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-05

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.