Gamla staden 4:3

Mariestads stadskvarn, en röd tegelbyggnad.

Då VänerEnergi AB har upphört med elproduktionen i Mariestads stadskvarn ämnas den få ny användning i en ny detaljplan. Ett förslag till detaljplan har samråtts.

Detaljplanens huvudsyfte

Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra utveckling av Mariestads stadskvarn och näraliggande områden genom att medge blandad användning i form av bostäder, handel, kontor, restaurang, hotell, bryggeri med mera. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse avseende form, material och arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen syftar även till att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. För närvarande är det samråd, och det aktuella steget är markerat med grön knapp och kursiv text.

Så kan du påverka

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 maj 2020 att förslag till detaljplan för del av Gamla staden 4:3 med flera skulle bli föremål för samråd. Samrådet pågick mellan den 28 maj 2020 och den 8 juli 2020. Under samrådet inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse och planförslaget bearbetas inför nästa kommunikationstillfälle - granskningen.

Alla samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Vid svårighet i att ta del av handlingarna eller för frågor, kontakta planenheten via kommunens växel eller över mail.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information