Så kan du påverka

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 maj 2020 att förslag till detaljplan för del av Gamla staden 4:3 med flera skulle bli föremål för samråd. Samrådet pågick mellan den 28 maj 2020 och den 8 juli 2020. Under samrådet inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse och planförslaget bearbetas inför nästa kommunikationstillfälle - granskningen.

Alla samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Vid svårighet i att ta del av handlingarna eller för frågor, kontakta planenheten via kommunens växel eller över mail.