Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Katrineforsområdet

Planområdet sett från ovan

I syfte att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk behöver gällande detaljplaner i området ändras. Detta förslag till ändring avser den norra av de två planer som omfattar området.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med ändringen av aktuell plan är att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk.

Planändringen syftar till att medge utökad byggrätt inom stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad, den norra av de två planer som Katrinefors bruk idag omfattas av.

Bakgrunden till behovet av planändringen är för att möjliggöra om- och tillbyggnad av befintlig industri i området vid Katrinefors bruk (Metsä Tissue).

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är markerat med svart kursiv text på grön knapp). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

I samrådsskedet handlades ändringen av denna plan tillsammans med ändringen av stadsplan 170 - ändring av detaljplan för Katrinefors industiområde. Till granskningsskedet lyftes de två planändringarna isär till två separata processer, i syfte att tydliggöra att det är just ändringar av de två befintliga planerna som görs, och inte upprättande av en ny plan för området. Länkar till detaljplanehemsidan för det samordnade ärendet, samt till detaljplanehemsidan för ändringen av stadsplan 170 - ändring av detaljplan för Katrinefors industiområde - finns under Relaterad information.

Så kan du påverka

Förslaget till planändring var tillgängligt för granskning från och med den 24 juni 2020 till och med den 22 juli 2020. Under granskningen inkomna synpunkter sammanställs nu och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Samtliga granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-23 10.00

Relaterad information