Katthavsviken

Visualisering över möjlig tillkommande bebyggelse i Katthavsviken

Katthavsviken vid Vänerns strand är en centralt belägen del av Mariestad som under lång tid har varit ett område för verksamhet och industri. Områdets läge och förutsättningar gör det till en unik plats med stor potential för en god och attraktiv boendemiljö.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av främst bostäder, kontor, hotell och andra centrumfunktioner. Omvandlingen avser även att tillskapa ett mer kvalitativt stråk längs med Vänern även för allmänheten.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Detaljplanen upprättas dock med utökat förfarande, bland annat eftersom etableringen bedöms ha betydande intresse för allmänheten på grund av dess omfattning.

Kontakt

Granskning av förslag till detaljplan för Katthavsviken pågick under sommaren 2019 och sista dag att inkomma med synpunkter var den 12 augusti 2019. Synpunkterna som har inkommit under granskningstiden sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som kommer att höra till antagandehandlingarna.

Samtliga planhandlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid svårigheter att ta del av dessa eller andra frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information