Kontakt

Granskning av förslag till detaljplan för Katthavsviken pågick under sommaren 2019 och sista dag att inkomma med synpunkter var den 12 augusti 2019. Synpunkterna som har inkommit under granskningstiden sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som kommer att höra till antagandehandlingarna.

Samtliga planhandlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid svårigheter att ta del av dessa eller andra frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel.