Korstorp

Inom Korstorp 2:1 m.fl. planeras för industri av ett område cirka 140 hektar stort. Planen ligger öster om Mariestads centralort och gränsar bland annat till E20 och väg 202.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av ny tung industri. Detaljplanen har
utformats för att möjliggöra en industriverksamhet. Vidare har detaljplanen utformats med beaktande av att tillkommande verksamhet kan komma att kräva miljötillstånd, omfattas av sevesolagstiftningen (högre kravnivån), medföra stort transportbehov till allmänt vägnät med mera.

Detaljplanen bearbetas inför granskning

Planförslaget var på samråd under perioden 28 december 2021 till 10 februari 2022. Inkomna synpunkter utgör underlag för bearbetning av planen inför granskning. Samrådshandlingar finns fortsatt att ta del av under Relaterad information här på sidan.

Samrådet är lagstadgat i plan- och bygglagen som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med samråd är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Kungörelse Korstorp 2_1.pdf (mariestad.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: