Korstorp 2:1 m.fl.

Inom Korstorp 2:1 m.fl. planeras för industri av ett område som är cirka 144 hektar stort. Planområdet ligger öster om Mariestads centralort och gränsar bland annat till E20 och väg 202.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av ny tung industri. Planförslaget har utformats med beaktande av att tillkommande verksamhet fodrar miljötillstånd, omfattas av Sevesolagstiftningen (högre kravnivån) samt medför stort transportbehov till och från allmänt vägnät.

Planområdet är cirka 144 hektar stort och beläget strax öster om Mariestad centralort. Planområdet gränsar i norr till väg 202, i öst till området Bengtstorp, i söder till området Suntorp och i väst till väg E20.

Planförslaget bedöms inte avvika från gällande översiktsplan för Mariestads kommun.

Detaljplanen är under granskning

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 6 mars 2023 till 12 april 2023. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan. Den 21 mars 2023 klockan 15:00-19:00 ges även möjlighet att träffa representanter från kommunens tjänsteorganisation för att ställa frågor om planförslaget i Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad.

Granskningen är lagstadgad i plan- och bygglagen som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med granskning är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Granskningshandlingar

Underrättelse granskning Pdf, 110.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta 1 av 2 granskning Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta 2 av 2 granskning Pdf, 418.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning granskning Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 753.1 kB, öppnas i nytt fönster.
1. Underlag av avgränsningssamråd Pdf, 231.9 kB, öppnas i nytt fönster.
2. Avgränsningssamråd Lst yttrande Pdf, 359.5 kB, öppnas i nytt fönster.
3. Naturvärdesinventering Pdf, 71.1 MB, öppnas i nytt fönster.
4. Fladdermusinventering Pdf, 741.5 kB, öppnas i nytt fönster.
5. Inventering av groddjur och fågel Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
6. Artskyddsutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
7. Nya livsmiljöer grod- och kräldjur Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
8. Kompensationsåtgärder för generella biotopskydd Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
9. Ekosystemtjänster Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
10. Bullerutredning Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.
11. Riskbedömning Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
12. Trafikutredning Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
13. Arkeologisk utredning steg 2 Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.
14. Dagvattenutredning Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
15. PM Hydrogeologi Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.
16 a. PM Geoteknik Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
16 b. Bilagor PM Geoteknik Pdf, 973.2 kB, öppnas i nytt fönster.
16 c. Ritningar PM Geoteknik Pdf, 550.7 kB, öppnas i nytt fönster.
17 a. MUR Geoteknik Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
17 b. Bilagor MUR Geoteknik Pdf, 18.6 MB, öppnas i nytt fönster.
17 c. Ritningar MUR Geoteknik Pdf, 957.2 kB, öppnas i nytt fönster.
18. PM Jordprovtagning Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.
19 a. Miljöteknisk markundersökning sumpskog Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
19 b. Fältrapport Miljöteknisk markundersökning sumpskog Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
20. Översiktlig miljöteknisk markundersökning f.d. bilskrot Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
21. Lokaliseringsutredning jordbruksmark Pdf, 11.8 MB, öppnas i nytt fönster.
22. Luftutredning Pdf, 917.6 kB, öppnas i nytt fönster.
23. Kulturmiljöutredning Pdf, 20.1 MB, öppnas i nytt fönster.
24. Skuggstudie Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.
25. Fotomontage Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.
26. PM Förutsättningar för ökat grundvattenuttag ur berg Pdf, 353.9 kB, öppnas i nytt fönster.
27. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.


Samrådshandlingar

Plankarta samråd Pdf, 904.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning samråd Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskutredning Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 71.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Underlag inför avgränsningssamråd Pdf, 231.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 125 kB, öppnas i nytt fönster.