Korstorp 2:1 m.fl.

Inom Korstorp 2:1 m.fl. planeras för industri av ett område som är cirka 142 hektar stort. Planområdet ligger öster om Mariestads centralort och gränsar bland annat till E20 och väg 202.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av ny tung industri. Planförslaget har utformats med beaktande av att tillkommande verksamhet fodrar miljötillstånd, omfattas av Sevesolagstiftningen (högre kravnivån) samt medför stort transportbehov till och från allmänt vägnät.

Planområdet är cirka 142 hektar stort och beläget strax öster om Mariestad centralort. Planområdet gränsar i norr till väg 202, i öst till området Bengtstorp, i söder till området Suntorp och i väst till väg E20.

Exploatör för området är Volvo Battery Mariestad Operation AB som ska bygga en battericellsfabrik inom planområdet. I omställningen till ett hållbart samhälle finns behov av nya typer av industrier som idag söker mark i goda etableringslägen. Utvecklingen innebär stora positiva effekter för kommunens och regionens utveckling. Mariestads kommun kan genom planläggning av Korstorp möjliggöra ett steg i den industriella förnyelsen mot ett klimatneutralt samhälle. Etableringen innebär på sikt ett stort antal nya arbetstillfällen, vilket innebär en omfattande tillväxt för kommunen. Kommunens bedömning är att en etablering av den här karaktären och de arbetstillfällen den innebär utgör ett väsentligt samhällsintresse samt utgör ett stort allmänt intresse.

Detaljplanen är under antagande

Kommunfullmäktige har den 25 september 2023, Kf § 163 beslutat att anta detaljplan för Korstorp 2:1 m.fl., Mariestad, Mariestads kommun. Beslutet tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 28 september 2023. Beslutet att anta detaljplanen kan överklagas, överklagan skall ha inkommit till kommunen senast den 19 oktober 2023. För mer information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet, se länk under relaterad information.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Antagandehandlingar

Underrättelse om antagande Pdf, 133.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta antagande Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning antagande Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Granksningsutlåtande Pdf, 774.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokollsutdrag Ksau Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Protokollsuttdrag Kf Pdf, 2.1 MB.
1. Underlag av avgränsningssamråd Pdf, 231.9 kB, öppnas i nytt fönster.
2. Avgränsningssamråd Lst yttrande Pdf, 359.5 kB, öppnas i nytt fönster.
3. Naturvärdesinventering Pdf, 71.1 MB, öppnas i nytt fönster.
4. Fladdermusinventering Pdf, 741.5 kB, öppnas i nytt fönster.
5. Inventering av groddjur och fågel Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
6. Artskyddsutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
7. Arkeologisk utredning steg 2 Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.
8. Preliminär redovisning arkeologsik förundersökning Pdf, 111.6 kB, öppnas i nytt fönster.
9. Ekosystemtjänstanalys Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
10. Bullerutredning Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.
11. Riskbedömning Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
12. Trafikutredning Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
13. Kompletterande fotomontage Pdf, 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.
14. Fotomontage Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.
15. PM Hydrologi Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.
16 a. PM Geoteknik Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
16 b. Bilagor PM Geoteknik Pdf, 973.2 kB, öppnas i nytt fönster.
16 c. Ritningar PM Geoteknik Pdf, 550.7 kB, öppnas i nytt fönster.
17 a. Mur Geoteknik Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
17 b. Bilagor Mur Geoteknik Pdf, 18.6 MB, öppnas i nytt fönster.
17 c. Ritningar Mur Geoteknik Pdf, 957.2 kB, öppnas i nytt fönster.
18. PM Jordprovtagning Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.
19 a. Miljöteknisk markundersökning Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
19 b. Fältrapport Miljöteknisk markundersökning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
20. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
21. PM geoteknik komplettering Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.
22. Lokaliseringsutredning Pdf, 11.8 MB, öppnas i nytt fönster.
23. Kulturmiljöutredning Pdf, 20.1 MB, öppnas i nytt fönster.
24. Skuggstudie Pdf, 13.4 MB, öppnas i nytt fönster.
25. Skyfallsutredning Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
26. PM Förutsättningar för ökat grundvattenuttag ur berg Pdf, 353.9 kB, öppnas i nytt fönster.
27. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.
28. Luftutredning Pdf, 917.6 kB, öppnas i nytt fönster.
29. PM om utsläpp till luft Pdf, 149.8 kB, öppnas i nytt fönster.
30. Kompletterande miljöteknisk undersökning Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.
31. Riskbedömning föroreningar Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
32. PM miljötekniska skyddsåtgärder Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
33. Ansökan om artskyddsdispens Pdf, 116.5 kB, öppnas i nytt fönster.
34. Ansökan om biotopskyddsdispens Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster.
35. Anmälan om artskyddssamråd Pdf, 94.8 kB, öppnas i nytt fönster.
36. Samlad beskrivning av naturvärden Pdf, 13.9 MB, öppnas i nytt fönster.
37. PM Beskrivning av skydds- och kompensationsåtgärder Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
38. Dagvattenutredning granskning Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
39. Dagvattenutredning antagnade Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
40. Påverkna av dagvatten på miljökvalitetsnormer för ytvatten Pdf, 643.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Underrättelse granskning Pdf, 110.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta 1 av 2 granskning Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta 2 av 2 granskning Pdf, 418.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning granskning Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 753.1 kB, öppnas i nytt fönster.
1. Underlag av avgränsningssamråd Pdf, 231.9 kB, öppnas i nytt fönster.
2. Avgränsningssamråd Lst yttrande Pdf, 359.5 kB, öppnas i nytt fönster.
3. Naturvärdesinventering Pdf, 71.1 MB, öppnas i nytt fönster.
4. Fladdermusinventering Pdf, 741.5 kB, öppnas i nytt fönster.
5. Inventering av groddjur och fågel Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
6. Artskyddsutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
7. Nya livsmiljöer grod- och kräldjur Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
8. Kompensationsåtgärder för generella biotopskydd Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
9. Ekosystemtjänster Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
10. Bullerutredning Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.
11. Riskbedömning Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
12. Trafikutredning Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
13. Arkeologisk utredning steg 2 Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.
14. Dagvattenutredning Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
15. PM Hydrogeologi Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.
16 a. PM Geoteknik Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
16 b. Bilagor PM Geoteknik Pdf, 973.2 kB, öppnas i nytt fönster.
16 c. Ritningar PM Geoteknik Pdf, 550.7 kB, öppnas i nytt fönster.
17 a. MUR Geoteknik Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
17 b. Bilagor MUR Geoteknik Pdf, 18.6 MB, öppnas i nytt fönster.
17 c. Ritningar MUR Geoteknik Pdf, 957.2 kB, öppnas i nytt fönster.
18. PM Jordprovtagning Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.
19 a. Miljöteknisk markundersökning sumpskog Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
19 b. Fältrapport Miljöteknisk markundersökning sumpskog Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
20. Översiktlig miljöteknisk markundersökning f.d. bilskrot Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
21. Lokaliseringsutredning jordbruksmark Pdf, 11.8 MB, öppnas i nytt fönster.
22. Luftutredning Pdf, 917.6 kB, öppnas i nytt fönster.
23. Kulturmiljöutredning Pdf, 20.1 MB, öppnas i nytt fönster.
24. Skuggstudie Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.
25. Fotomontage Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.
26. PM Förutsättningar för ökat grundvattenuttag ur berg Pdf, 353.9 kB, öppnas i nytt fönster.
27. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.


Samrådshandlingar

Plankarta samråd Pdf, 904.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning samråd Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskutredning Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 71.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Underlag inför avgränsningssamråd Pdf, 231.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 125 kB, öppnas i nytt fönster.