Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Krontorpsvägen

Området kring Krontorpsvägen och Mariestads norra infart sett från ovan.

I syfte att möjliggöra den planerade ombyggnationen av E20 behöver en liten del av stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och detaljplan för Krontorpsvägens avstängning upphävas. Beslut om antagande av upphävandet har fattats av kommunstyrelsen och beslutet vann laga kraft den 9 januari 2020.

Detaljplanens huvudsyfte

I syfte att möjliggöra den planerade ombyggnationen av E20 behöver en liten del av stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och del av detaljplan för Krontorpsvägens avstängning upphävas.

Ombyggnationen av E20 är ett högt prioriterat projekt för Mariestads kommun, varpå man bland annat har valt att teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket i syfte att möjliggöra en ny väg av den höga standard man önskar.

Området aktuellt för upphävande är beläget i den östra delen av Mariestads centralort, vid trafikplats Brodderud. Området är cirka 0,16 hektar stort och beläget mellan befintlig vändslinga för busstrafik och Stockholmsvägen.

Detaljplanens olika steg

Då upphävandet av dessa planer endast är av administrativ art och i sig inte medför några fysiska förändringar, samt bedöms vara av mindre betydande intresse för allmänheten har processen genomförts med ett förenklat standardförfarande. Planprocessens olika steg vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft.

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till upphävandet av planerna var aktuellt för samråd mellan den 2 oktober och den 8 november 2019 och inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Beslut om att upphäva delarna av planerna fattades av kommunstyrelsen den 16 december 2019, vilket tillkännagavs genom anslag i Stadshuset den 18 december 2019. Beslutet om upphävandet vann laga kraft den 9 januari 2020.

Alla handlingar i ärendet finns att ladda ner på denna sida. Vid frågor relaterade till planarbetet kan planenheten kontaktas genom kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-09

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.