Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Krontorpsvägen

Krontorpsvägen

I syfte att möjliggöra den planerade ombyggnationen av E20 behöver en liten del av stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och detaljplan för Krontorpsvägens avstängning upphävas.

Området aktuellt för upphävande är beläget i den östra delen av Mariestads centralort, vid trafikplats Brodderud. Det aktuella området är cirka 0,16 hektar stort. Området är beläget mellan befintlig vändslinga för busstrafik och Stockholmsvägen.

Detaljplanens huvudsyfte

I syfte att möjliggöra den planerade ombyggnationen av E20 behöver en liten del av stadsplan för Krontorpsvägen m.m. och del av detaljplan för Krontorpsvägens avstängning upphävas. Ombyggnationen av E20 är ett högt prioriterat projekt för Mariestads kommun, varpå man bland annat har valt att teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket i syfte att möjliggöra en ny väg av den höga standard man önskar.

Detaljplanens olika steg

Då upphävandet av dessa planer endast är av en administrativ art och i sig inte kommer att medföra några fysiska förändringar, samt bedöms vara av mindre betydande intresse för allmänheten avses upphävandet genomföras med ett förenklat standardförfarande enligt reglerna i PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1:a januari 2015. Planprocessens olika steg vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft. Således är detta samråd alltså det enda tillfälle som ges att lämna synpunkter på upphävandet av delen av planen.

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas mellan den 2 oktober 2019 och den 8 november 2019 och ska vara skriftliga, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestads kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta, samrådshandlingPDF
Planbeskrivning, samrådshandlingPDF
SamrådsremissPDF

Länkar

Så kan du påverkaöppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.