Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kv Sprinten

Planområdet ligger i Haggårdens verksamhetsområde i Mariestads centralort. Syftet med upphävningen av planerna är att möjliggöra för ombyggnationen av E20, förbi Mariestad.

Planområdet ligger i södra delen av Haggårdens industriområde och angränsar i söder och väst till E20 och trafikplats Haggården. Planområdet angränsar i norr Haggårdens industriområde och väst till vattendraget Tidan. Planområdet utgörs av fyra fastigheter: Sprinten 1, 2, 4 samt Leksberg 10:1 och omfattar cirka 43 000 kvm.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med upphävningen av planerna är att möjliggöra för ombyggnationen av E20, förbi Mariestad. När planen har vunnit laga kraft kommer marken inom planområdet att klassas som oplanerad mark, vilket då gör marken tillgänglig för Trafikverket att ianspråkta för vägandamål.

Detaljplanens olika steg

För att effektivisera processen föreslås att båda planerna upphävs i samma handling med ett enkelt planförfarande enligt äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft.
 

Samråd

Antagande

Laga kraft

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas mellan 2018-08-29-2018-09-28 och ska vara skriftliga, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset Mariestad kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-23

Relaterad information


Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad


Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsremissPDF


Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan