Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvarteret Sprinten

Planområdet ligger i Haggårdens verksamhetsområde i Mariestads centralort. Syftet med upphävningen av planerna är att möjliggöra för ombyggnationen av E20, förbi Mariestad.

Planområdet ligger i södra delen av Haggårdens industriområde och angränsar i söder och väst till E20 och trafikplats Haggården. Planområdet angränsar i norr Haggårdens industriområde och väst till vattendraget Tidan. Planområdet utgörs av fyra fastigheter: Sprinten 1, 2, 4 samt Leksberg 10:1 och omfattar cirka 43 000 kvm.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med upphävandet av planerna är att möjliggöra för ombyggnationen av E20, förbi Mariestad. När planen har vunnit laga kraft kommer marken inom planområdet att klassas som oplanerad mark, vilket då gör marken tillgänglig för Trafikverket att ianspråkta för vägandamål.

Detaljplanens olika steg

För att effektivisera processen föreslås att båda planerna upphävs i samma handling med ett enkelt planförfarande enligt äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft.

Så kan du påverka

Förslaget till upphävandet av detaljplanerna samråddes mellan augusti och september 2018 och förslaget ombearbetas nu inför ett kommande antagande.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida, samt är möjliga att få ta del av på Stadshuset. Vid frågor angående arbetet kontaktas planenheten via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-09

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsremissPDF


Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.