Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Del av kv. Hyveln m.fl.

Inom del av kvarteret Hyveln planeras för bostäder, centrumverksamhet, vårdcentral och småindustri.  

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en blandad markanvändning med bostäder, centrumverksamhet, vårdcentral och småidustri inom del av kvarteret Hyveln. Planens ambition är att utvidga stadens centrumbebyggelse mot Katthavet.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas senast den 28 mars 2019 och ska vara skriftliga, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset Mariestad kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-21

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
SamrådsremissPDF
BehovsbedömningPDF
BullerutredningPDF
LuktundersökningPDF
Riskanalys farligt godsPDF
Utredning industribullerPDF
Utredning markföroreningarPDF
VibrationsutredningPDF

Länkar

Planprocessen

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.