Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvarteret Ärlan

Kvarteret Ärlan, sett från ovan

Gällande detaljplan för kvarteret Ärlan, vid Nya torget i Mariestad, behöver ändras i syfte att möjliggöra en fastighetsreglering.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med rubricerad planändring är att upphäva gällande tomtindelning för kvarteret Ärlan. Detta för att möjliggöra fastighetsreglering av fastigheterna Ärlan 2 och 4 genom sammanslagning till en fastighet.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Notera att den aktuella planändringen görs med ett förenklat förfarande, vilket innebär att samrådet var det enda tillfälle som gavs att inkomma med synpunkter på förslaget.

Så kan du påverka

Förslaget till ändring av detaljplan samråddes mellan den 12 december 2019 och den 7 januari 2020. Under samrådet inkomna synpunkter sammanställs nu och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Alla samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid svårigheter att ta del av handlingarna eller frågor kan planenheten kontaktas - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-08

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.