Kvarteret Sprinten

Kvarteret Sprinten sett från ovan.

I syfte att möjliggöra den planerade ombyggnationen av E20 behöver en liten del av den gällande detaljplanen för Kv. Sprinten i Haggårdens södra område upphävas. Kommunstyrelsen har för avsikt att besluta om upphävande på sammanträde den 13 september.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med upphävandet av planen är att möjliggöra för ombyggnationen av E20, förbi Mariestad. När planen har vunnit laga kraft kommer den mark som är aktuell för upphävande att klassas som oplanerad mark, vilket gör det möjligt att bygga väg på området. Upphävandet av detaljplanen är endast av administrativ art.

Planområdet ligger i södra delen av Haggårdens industriområde och angränsar i söder och väst till E20 och trafikplats Haggården. Planområdet angränsar i norr Haggårdens industriområde och väst till gräsplätt intill Tidan. Planområdet utgörs av fyra fastigheter: Sprinten 1, 2, 4 samt Leksberg 10:1 och omfattar cirka 4,3 hektar.

Detaljplanens olika steg

I syfte att effektivisera processen för denna detaljplan och eftersom upphävandet av planen i huvudsak anses vara av mindre betydelse för allmänheten, upphävs planen med ett enkelt planförfarande. Processtegen vid ett enkelt förfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft.

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till upphävande av del av detaljplan för Kv. Sprinten var ute på samråd under sommaren 2021 och har nu antagits av kommunsstyrelsen. Inkomna synpunkter har kommenterats av kommunen i en samrådsredogörelse.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kan överklagas. Överklagandet skall ha inkommit till kommunen senast den 6 oktober 2021. Läs mer om hur du kan överklaga beslutet i antagandemeddelandet som du hittar under Relaterad information på den här sidan.

Om inget överklagande kommer in vinner planen laga kraft den 7 oktober 2021.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information