Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvarteret Sprinten

Sprinten

Planområdet ligger i Haggårdens verksamhetsområde i Mariestads centralort. Syftet med upphävandet av planerna är att möjliggöra för ombyggnationen av E20, förbi Mariestad.

Planområdet ligger i södra delen av Haggårdens industriområde och angränsar i söder och väst till E20 och trafikplats Haggården. Planområdet angränsar i norr Haggårdens industriområde och väst till vattendraget Tidan. Planområdet utgörs av fyra fastigheter: Sprinten 1, 2, 4 samt Leksberg 10:1 och omfattar cirka 4,3 hektar.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med upphävandet av planerna är att möjliggöra för ombyggnationen av E20, förbi Mariestad. När planen har vunnit laga kraft kommer marken inom planområdet att klassas som oplanerad mark, vilket då gör marken tillgänglig för Trafikverket att ianspråkta för vägandamål. Själva upphävandet av detaljplanerna är alltså endast av administrativ art.

Detaljplanens olika steg

I syfte att effektivisera processen för denna detaljplan och eftersom upphävandet av planerna i huvudsak anses vara av mindre betydelse för allmänheten, upphävs dessa två planer med ett enkelt planförfarande enligt äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft.

Så kan du påverka

Förslaget till upphävandet av detaljplanerna samråddes under augusti och september 2018 och förslaget bearbetas nu inför ett kommande antagande.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida, samt är möjliga att få ta del av på Stadshuset. Vid frågor angående arbetet kontaktas planenheten via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.