Kvarteret Sprinten

Kvarteret Sprinten sett från ovan.

Planområdet ligger i Haggårdens verksamhetsområde i Mariestads centralort. Syftet med upphävandet av planerna är att möjliggöra för ombyggnationen av E20, förbi Mariestad.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med upphävandet av planerna är att möjliggöra för ombyggnationen av E20, förbi Mariestad. När planen har vunnit laga kraft kommer marken inom planområdet att klassas som oplanerad mark, vilket gör det möjligt att bygga väg på området. Upphävandet av detaljplanen är endast av administrativ art.

Planområdet ligger i södra delen av Haggårdens industriområde och angränsar i söder och väst till E20 och trafikplats Haggården. Planområdet angränsar i norr Haggårdens industriområde och väst till vattendraget Tidan. Planområdet utgörs av fyra fastigheter: Sprinten 1, 2, 4 samt Leksberg 10:1 och omfattar cirka 4,3 hektar.

Detaljplanens olika steg

I syfte att effektivisera processen för denna detaljplan och eftersom upphävandet av planerna i huvudsak anses vara av mindre betydelse för allmänheten, upphävs dessa två planer med ett enkelt planförfarande. Processtegen vid ett enkelt förfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft.

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till upphävandet av detaljplanerna samråddes under augusti och september 2018 och under samrådet inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse, vilken kommer att höra till antagandehandlingarna. Beslut om upphävandet av planerna avses fattas när Trafikverket har fattat ett definitivt beslut om vägplanegränsen för den ombyggda E20.

Samtliga planhandlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid frågor angående arbetet kontaktas planenheten via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 299.3 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.
Samrådsremiss Pdf, 143.4 kB.

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.