Leksberg 10:1

Planområdet idag, ett fält.

Kommunen planerar en vidareutveckling av Haggårdens handelsområde. Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 27 september.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanen möjliggör en flexibel markanvändning med inriktningen handel, restaurang, drivmedelsförsäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska anläggningar och parkering. Vidare syftar planen till att vidareutveckla och förlänga Haggårdens handelsområde söder ut mot E20, och att skapa en ny entré från söder till Mariestads tätort.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Länsstyrelsen beslutande 22 oktober 2021 att pröva detaljplanen. Under prövningen utreds om detaljplanen kan accepteras utifrån gällande lagstiftning eller ska upphävas. Länsstyrelsens beslut väntas i början av 2022.

Kommunfullmäktige har den 27 september 2021, Kf § 91 beslutat att anta detaljplan för Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads centralort, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag i Stadshuset den 4 oktober 2021. Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft den 26 oktober 2021. Sista dagen för att överklaga beslutet är den 25 oktober 2021. Läs mer under relaterad information.

Efter att förslag till Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads centralort,
Mariestads kommun varit föremål för granskning planeras beslut om antagande av
planen. Detaljplanen planeras behandlas för antagande av kommunstyrelsen den
13 september 2021 och kommunfullmäktige den 27 september 2021.

Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller övriga frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Antagandehandlingar

Plankarta, antagandehandling Pdf, 455.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning, antagandehandling Pdf, 29.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 322.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandemeddelande Pdf, 153.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Beslutsprotokoll Pdf, 166.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar

Plankarta, granskningshandling Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning, granskningshandling Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse om granskning Pdf, 149.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Särskilt utlåtande Pdf, 206.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planillustration Pdf, 764.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Plankarta samråd Pdf, 433.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning samråd Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 330.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Lokaliseringsutredning Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Översiktlig geoteknisk undersökning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
PM dagvattenhantering Pdf, 254.9 kB.
Riskutredning Sund och Hindsberg Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering E20 förbi Mariestad Pdf, 54.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Landskapsanalys E20 förbi Mariestad Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.
Kulturarvsanalys E20 förbi Mariestad Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster. 
Särskild utredning, arkeologi Pdf, 215.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.