Leksberg 10:1

Planområdet idag, ett fält.

Kommunen planerar en vidareutveckling av Haggårdens handelsområde. Det nya handelsområdet föreslås ligga söder om Haggården och angränsa till E20 och den västra sidan av Göteborgsvägen. Området kommer att utgöra en ny entré till Mariestads tätort för resenärer söder och väster ifrån.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanen möjliggör en flexibel markanvändning med inriktningen handel, restaurang, drivmedelsförsäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska anläggningar och parkering. Vidare syftar planen till att vidareutveckla och förlänga Haggårdens handelsområde söder ut mot E20, och att skapa en ny entré från söder till Mariestads tätort.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Detaljplaneförslaget samråddes mellan den 2 maj och den 3 juni 2019 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande. Detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle - granskningen - pågick under november och december 2019 - sista dag att inkomma med synpunkter på förslaget var den 9 december 2019.

Under granskningen inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras nu i ett granskningsutlåtande, vilket senare i processen kommer att höra till antagandehandlingarna.

Samtliga samråds- och granskningshandlingar i ärendet går att ladda ner på denna sida.

Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller övriga frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information