Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leksberg 10:1

Kommunen planerar en vidareutveckling av Haggårdens handelsområde. Det nya handelsområdet föreslås ligga söder om Haggården och angränsa till E20 och den västra sidan av Göteborgsvägen. Området kommer att utgöra en ny entré till Mariestads tätort för resenärer söder och väster ifrån. Förslaget är nu aktuellt för granskning.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanen möjliggör en flexibel markanvändning med inriktningen handel, restaurang, drivmedelsförsäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska anläggningar och parkering. Vidare syftar planen till att vidareutveckla och förlänga Haggårdens handelsområde söder ut mot E20, och att skapa en ny entré från söder till Mariestads tätort.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Detaljplaneförslaget samråddes mellan den 2 maj och den 3 juni 2019 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande.

Nu är förslaget aktuellt för detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle - granskningen. Granskningen pågår till den 9 december och synpunkter skall inlämnas skriftligen - antingen per mail eller via post. Den som inte senast under granskningen har inkommit med synpunkter på planförslaget kan komma att förlora sin rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Granskningshandlingarna finns utställda i Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad under granskningsperioden och går även att ladda ner på denna sida.

Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller övriga frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-11

Relaterad information