Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Leksberg 4:12 m.fl.

I Sjöängen, cika 3,5 km väster om Mariestad planeras för nya villatomter i ett attraktivt läge mellan Vänerns strand och lummig blandskog. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjöängen och planförslaget avser sex nya villatomter som ska styckas från stamfastigheten Leksberg 4:12. Planförslaget ger även möjlighet till utvidgning av de tre närbelägna fastigheterna Leksberg 4:31, 4:32 och 4:33 samt ett tillrättaläggande av gällande fastighetsgränser för Leksberg 4.18 där markanvändningen ändras till att omfatta hela fastigheten.

Området är utpekat som ett s.k. LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) i kommunens översiktsplan.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas senast den 28 mars 2019 och ska vara skriftliga, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-21

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planillustration samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
PM GeoteknikPDF
PM DagvattenPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.