Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leksberg 4:12

I Sjöängen, cirka 3,5 kilometer väster om Mariestad planeras för nya villatomter i ett attraktivt läge mellan Vänerns strand och lummig blandskog. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjöängen och planförslaget avser sex nya villatomter som ska styckas från stamfastigheten Leksberg 4:12. Planförslaget ger även möjlighet till utvidgning av de tre närbelägna fastigheterna Leksberg 4:31, 4:32 och 4:33 samt ett tillrättaläggande av gällande fastighetsgränser för Leksberg 4.18 där markanvändningen ändras till att omfatta hela fastigheten.

Området är utpekat som ett så kallat LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) i kommunens översiktsplan.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under februari och mars 2019, och planhandlingarna ombearbetas nu inför nästa kommunikationstillfälle - granskningsskedet.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och går även att få ta del av på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad. För frågor relaterade till det pågående planarbetet, kontakta planenheten via kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-18

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planillustration samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
PM GeoteknikPDF
PM DagvattenPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.