Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leksberg 4:12 (Sjöängen)

Sjöängen

I Sjöängen, cirka 3,5 kilometer väster om Mariestad planeras för nya villatomter i ett attraktivt läge mellan Vänerns strand och lummig blandskog. Planen har nu antagits av kommunfullmäktige.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjöängen och planförslaget avser sex nya villatomter som ska styckas från stamfastigheten Leksberg 4:12. Planförslaget ger även möjlighet till utvidgning av de fyra närbelägna fastigheterna Leksberg 4:23, 4:31, 4:32 och 4:33 samt ett tillrättaläggande av gällande fastighetsgränser för Leksberg 4.18 där markanvändningen ändras till att omfatta hela fastigheten.

Området är utpekat som ett så kallat LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) i kommunens översiktsplan.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat och kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nednan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under februari och mars 2019 och granskades mellan den 26 juni och den 14 augusti 2019. Under granskningen inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Nu planeras ett beslut om antagande av planen. Detaljplanen avses behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september 2019, av kommunstyrelsen den 14 oktober 2019 och av kommunfullmäktige den 28 oktober 2019. Om kommunfullmäktiges beslut att anta planen inte överklagas inom tre veckor efter att ett protokollsutdrag har anslagits på kommunens anslagstavla vinner planen då laga kraft.

Alla planhandlingar finns att ladda ner på denna sida. För frågor relaterade till det pågående planarbetet eller svårigheter att ta del av planhandlingarna, kontakta planenheten via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.