Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leksberg 4:12 (Sjöängen)

Sjöängen och Vänern, sett ur ett fågelperspektiv.

I Sjöängen, cirka 3,5 kilometer väster om Mariestad planeras för nya villatomter i ett attraktivt läge mellan Vänerns strand och lummig blandskog. Planen antogs av kommunfullmäktige den 28 oktober 2019 och beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjöängen och planförslaget avser sex nya villatomter som ska styckas från stamfastigheten Leksberg 4:12. Planförslaget ger även möjlighet till utvidgning av de fyra närbelägna fastigheterna Leksberg 4:23, 4:31, 4:32 och 4:33 samt ett tillrättaläggande av gällande fastighetsgränser för Leksberg 4.18 där markanvändningen ändras till att omfatta hela fastigheten.

Området är utpekat som ett så kallat LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) i kommunens översiktsplan.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under vårvintern 2019 och granskades under sommaren 2019. Under granskningen inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande - synpunkterna från samrådet finns sammanställda i ett särskilt utlåtande.

Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, vilket tillkännagavs genom anslag i stadshuset den 7 november 2019. Beslutet i fråga överklagades till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, som avslog överklagandena den 15 april 2020. Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Alla planhandlingar finns att ladda ner på denna sida. För frågor relaterade till det pågående planarbetet eller svårigheter att ta del av planhandlingarna, kontakta planenheten via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-01 10.49

Relaterad information