Lillängen 2:1 och 6:1

Planområdet Lillängen idag - ett skogsparti beläget längs med Stockholmsvägen

I den norra delen av Lillängsskogen, mellan Johannesberg och Ladukärr föreslås cirka 50-60 nya bostäder i flerbostadshus.

Detaljplanen är överklagad och handläggs nu av Mark- och mijlödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 29 mars 2021, Kf § 34 vilket tillkännagavs genom anslag i Stadshuset den 7 april 2021.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplan syftar till att möjliggöra nya bostäder i den norra delen av Lillängsskogen närmast Stockholmsvägen, mellan Johannesberg och Ladukärr. Förtätning av bebyggelse längs Stockholmsvägen är en av kommunens övergripande principer för utveckling av staden.

Planområdet är beläget i utkanten av Lillängsskogen och gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till Ladukärrsvägen, i väster till Johannesberg och i söder till Lillängsskogen. Planområdet omfattar totalt cirka 8 000 m2 mark.

Bakgrunden till detaljplanen är att den privata fastighetsägaren som äger marken inom planområdet inkommit med begäran om detaljplaneläggning.

Detaljplanen finns tillgänglig på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även på denna sida under Relaterad information.


.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.