Lillängen 2:1 och 6:1

Planområdet Lillängen idag - ett skogsparti beläget längs med Stockholmsvägen

I den norra delen av Lillängsskogen, mellan Johannesberg och Ladukärr föreslås cirka 50-60 nya bostäder i flerbostadshus. Ett förslag till detaljplan har varit föremål för granskning och planeras nu antas.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplan syftar till att möjliggöra nya bostäder i den norra delen av Lillängsskogen närmast Stockholmsvägen, mellan Johannesberg och Ladukärr. Förtätning av bebyggelse längs Stockholmsvägen är en av kommunens övergripande principer för utveckling av staden.

Planområdet är beläget i utkanten av Lillängsskogen och gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till Ladukärrsvägen, i väster till Johannesberg och i söder till Lillängsskogen. Planområdet omfattar totalt cirka 8 000 m2 mark.

Efter att förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun varit föremål för granskning, planeras beslut om antagande av planen. Detaljplanen planeras behandlas för antagande av kommunstyrelsen den 8 februari 2021 och kommunfullmäktige den 22 februari 2021.

Bakgrunden till detaljplanen är att den privata fastighetsägaren som äger marken inom planområdet inkommit med begäran om detaljplaneläggning.

Detaljplanen finns tillgänglig på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även på denna sida under Relaterad information.

 

.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information