Lillängen 2:1 och 6:1

Planområdet Lillängen idag - ett skogsparti beläget längs med Stockholmsvägen

I den norra delen av Lillängsskogen, mellan Johannesberg och Ladukärr planeras för cirka 50-60 nya bostäder i flerbostadshus. Ett förslag till detaljplan har granskats.

Detaljplanens huvudsyfte

Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra nya bostäder i den norra delen av Lillängsskogen närmast Stockholmsvägen, mellan Johannesberg och Ladukärr. Planförslaget möjliggör även skol- och centrumverksamhet. Förtätning av bebyggelse längs Stockholmsvägen är en av kommunens övergripande principer för utveckling av staden.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Planförslaget samråddes under sommaren 2019 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse, vilken hör till granskningshandlingarna. Efter samrådet har planhandlingarna reviderats och kompletterats med ytterligare underlag.

Planförslaget granskades därefter mellan den 4 maj 2020 och den 1 juni 2020, och under granskningen inkomna synpunkter sammanställs nu i ett granskningsutlåtande, som kommer att höra till de framtida antagandehandlingarna.

Samtliga planhandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Vid svårighet i att ta del av handlingarna eller för frågor, kontakta planenheten via kommunens växel eller över mail - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.