Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lillängen 2:1 och 6:1

Planområdet Lillängen idag - ett skogsparti beläget längs med Stockholmsvägen

I den norra delen av Lillängsskogen, mellan Johannesberg och Ladukärr planeras för cirka 70 nya bostäder. Planförslaget samråddes under sommaren 2019 och handlingarna bearbetas nu inför granskningsskedet.

Detaljplanens huvudsyfte

Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra nya bostäder i den norra delen av Lillängsskogen närmst Stockholmsvägen, mellan Johannesberg och Ladukärr. Planen innefattar även planläggning av naturområde som ska säkerställa tätortens behov av grönområde för rekreation.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Planförslaget samråddes under juni och juli 2019 - sista samrådsdag var 15 juli - och planförslaget bearbetas nu inför granskningsskedet - detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle. Beslut om granskning väntas kunna fattas under det första kvartalet 2020.

Alla samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27 09.00

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
Planillustration samrådPDF
Behovsbedömning MKBPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.