Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Lillängen 2:1, västra

Vy över del av planområdet Lillängen från Stockholmsvägen

Centralt i Mariestads centralort ligger det historiska Johannesbergsområdet med sina generösa grönytor och äldre byggnader. Nu pågår första steget i en utveckling av området för att rymma boende och nya verksamheter. 

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för ny stadsmässig flerbostadshusbebyggelse, centrumverksamhet och viss typ av vård i den nordvästra delen av fastigheten Lillängen 2:1. Planområdet ligger i den nordvästra delen av Johannesberg, strax söder om Stockholmsvägen. Planområdet omfattar ca 2,5 ha och utgörs till största del av en större gräsyta samt lövskogsparti. 

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Antagande av detaljplan

Kommunfullmäktige har den 26 mars 2018, Kf § 25 beslutat att anta detaljplan för del av Lillängen 2:1 m.fl., Västra, Mariestad centralort, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag på stadshuset den 6 april 2018. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 27 april 2018.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida under Relaterad information och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-30

Relaterad information


Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan