Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lyrestads Klockarbol 5:20

Den aktuella detaljplanen föreslår ny bostadsbebyggelse inom Lyrestads tätort, strax öster om Göta kanal och söder om Lyrestadsvägen. Vidare öppnar den också upp för nya möjligheter till byggnation av centrumverksamhet, vård och kontorslokaler. Just nu granskas planförslaget.

Detaljplanens huvudsyfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra nya byggrätter för bostäder inom Lyrestads samhälle. Planen medger även byggnation av centrumbebyggelse, vård och kontor.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under december 2018 och januari 2019 och just nu pågår detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle - granskningen. Skriftliga synpunkter på planförslaget lämnas senast den 12 juli 2018 och kan antingen skickas per post eller över e-post - kontaktuppgifter finns under Relaterad information på denna sida.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida, och finns även utställda i Stadshusets entré, på Kyrkogatan 2 i Mariestad. Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas genom planenhetens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-13

Relaterad information