Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lyrestads Klockarbol 5:20

Lyrestad

Den aktuella detaljplanen föreslår ny bostadsbebyggelse inom Lyrestads tätort, strax öster om Göta kanal och söder om Lyrestadsvägen. Vidare öppnar den också upp för nya möjligheter till byggnation av centrumverksamhet, vård och kontorslokaler. Nu planeras för ett antagande av planen.

Detaljplanens huvudsyfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra nya byggrätter för bostäder inom Lyrestads samhälle. Planen medger även byggnation av centrumbebyggelse, vård och kontor.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat och kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nednan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under december 2018 och januari 2019 och granskades mellan den 13 juni och den 12 juli 2019. Under granskningen inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Nu planeras ett beslut om antagande av planen. Detaljplanen avses behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2019, av kommunstyrelsen den 16 september 2019 och av kommunfullmäktige den 30 september 2019. Om kommunfullmäktiges beslut att anta planen inte överklagas inom tre veckor efter att ett protokollsutdrag har anslagits på kommunens anslagstavla vinner planen då laga kraft.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas genom planenhetens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-08

Relaterad information