Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lyrestads Klockarbol 5:20

Lyrestad

Den aktuella detaljplanen föreslår ny bostadsbebyggelse inom Lyrestads tätort, strax öster om Göta kanal och söder om Lyrestadsvägen. Vidare öppnar den också upp för nya möjligheter till byggnation av centrumverksamhet, vård och kontorslokaler. Planen har nu antagits i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har den 30 september 2019, Kf § 65, beslutat att anta upprättat förslag till detaljplan för Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl., Lyrestads tätort, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag i Stadshuset den 11 oktober 2019. Om planen inte har överklagats inom tre veckor kommer den att vinna laga kraft den 1 november 2019.

Detaljplanens huvudsyfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra nya byggrätter för bostäder inom Lyrestads samhälle. Planen medger även byggnation av centrumbebyggelse, vård och kontor.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat och kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nednan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under vintern 2018-2019 och granskades under sommaren 2019. Under granskningen inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Beslut om antagande av detaljplanen fattades av kommunfullmäktige den 30 september 2019, och beslutet anslogs i Stadshuset den 11 oktober. Om kommunfullmäktiges beslut att anta planen inte överklagas inom tre veckor - innan den 1 november 2019 - efter protokollsutdragets anslagande på kommunens anslagstavla vinner planen då laga kraft.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2. Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas genom planenhetens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-11

Relaterad information