Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lyrestads Klockarbol 5:20

Den aktuella detaljplanen föreslår ny bostadsbebyggelse inom Lyrestads tätort, strax öster om Göta kanal och söder om Lyrestadsvägen. Vidare öppnar den också upp för nya möjligheter till byggnation av centrumverksamhet, vård och kontorslokaler.

Detaljplaneförslaget samråddes under vintern 2018-2019 och handlingarna håller just nu på att bearbetas inför granskning.

Detaljplanens huvudsyfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra nya byggrätter för bostäder inom Lyrestads samhälle. Planen medger även byggnation av centrumbebyggelse, vård och kontor.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under december 2018 och januari 2019, och ombearbetas nu inför granskningsskedet.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida, och går även att få ta del av på Stadshuset i Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-09

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
SamrådsremissPDF
Geoteknisk utredningPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF

Länkar

Så kan du påverkaöppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.