Mariefors

Flygbild över detaljplaneområdet

I syfte att möjliggöra den planerade ombyggnationen av E20 behöver den sista biten av gällande stadsplan för Mariefors i Mariestad upphävas. Kommunstyrelsen har som avsikt att besluta om upphävande på sammanträde den 13 september.

Detaljplanens huvudsyfte

I ombyggnationen av E20 förbi Mariestad måste mer mark utöver befintligt vägområde tas i anspråk för vägändamål. Detta innefattar bland annat en del av planområdet för stadsplanen för Mariefors (SP 168). För att möjliggöra vägens förslagna ombyggnad behöver delar av planen upphävas. Det området som är kvar av stadsplan 168 är planlagd som park eller plantering. Detta bedöms inte längre fylla någon funktion och därför upphävs allt av stadsplanen som är kvar. Den upphävda delen av planen kommer delvis att ersättas av en ny vägplan som upprättas av Trafikverket, resten blir oplanerad mark.

Den del av SP 168 som upphävs ligger i södra delen av Haggårdens industri- och handelsområde, i södra delen av Mariestads tätort. Området avgränsas i söder av befintlig dragning av E20 och i öst av Tidans vattendrag. Det aktuella upphävandeområdet i SP 168 är cirka 4000 m2.

Detaljplanens olika steg

I syfte att effektivisera processen för denna detaljplan och eftersom upphävandet av planen i huvudsak anses vara av mindre betydelse för allmänheten, upphävs planen med ett enkelt planförfarande. Processtegen vid ett enkelt förfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft.

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till upphävande av del av detaljplan för Kv. Sprinten var ute på samråd under sommaren 2021 och har nu antagits av kommunsstyrelsen. Inkomna synpunkter har kommenterats av kommunen i en samrådsredogörelse.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kan överklagas. Överklagandet skall ha inkommit till kommunen senast den 6 oktober 2021. Läs mer om hur du kan överklaga beslutet i antagandemeddelandet som du hittar under Relaterad information på den här sidan.

Om inget överklagande kommer in vinner planen laga kraft den 7 oktober 2021.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information