Så kan du påverka

Förslaget till upphävande av del av detaljplan för Kv. Sprinten var ute på samråd under sommaren 2021 och har nu antagits av kommunsstyrelsen. Inkomna synpunkter har kommenterats av kommunen i en samrådsredogörelse.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kan överklagas. Överklagandet skall ha inkommit till kommunen senast den 6 oktober 2021. Läs mer om hur du kan överklaga beslutet i antagandemeddelandet som du hittar under Relaterad information på den här sidan.

Om inget överklagande kommer in vinner planen laga kraft den 7 oktober 2021.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.