Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Moviken 3:1

I Movikens fritidshusområde, vid Vänern mellan Sjötorp och Askevik föreslås nya fritidshus i en detaljplan. Förslag till detaljplan är just nu föremål för granskning.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya fastigheter för fritidshusändamål genom avstyckning från stamfastigheten Moviken 3:1.

Det aktuella området har i kommunens översiktsplanering pekats ut som ett så kallat LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge).

Föreslaget planområde ligger i Moviken som är beläget i kommunens norra del, cirka 2,5 kilometer norr om Sjötorps tätort. Planområdet omfattar stamfastigheten Moviken 3:1 och de från stamfastigheten avstyckade fastigheterna Moviken 1:11, 1:14-1:17, 1:20, 1:22-1:24, 3:2-3:11 och 5:1. Planområdet omfattar cirka 14,6 hektar mark- och vattenområden och utgörs av befintlig bebyggelse, vägar, skogsmark, småbåtshamn, strandbad med mera. Planområdet gränsar i norr och söder till bostadsbebyggelse och skogsmark, i öster till enskild väg (gamla riksväg 64) och i väster till Vänern.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Har du synpunkter på förslaget ska dessa lämnas senast den 24 juni 2019 och ska vara skriftliga, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen. 

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset Mariestad kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-05

Relaterad information