Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Moviken 3:1

Moviken och Vänern idag.

I Movikens fritidshusområde, vid Vänern mellan Sjötorp och Askevik föreslås nya fritidshus i en detaljplan. Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2019 - ett beslut som har överklagats av närboende.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya fastigheter för fritidshusändamål genom avstyckning från stamfastigheten Moviken 3:1.

Det aktuella området har i kommunens översiktsplanering pekats ut som ett så kallat LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge).

Föreslaget planområde ligger i Moviken som är beläget i kommunens norra del, cirka 2,5 kilometer norr om Sjötorps tätort. Planområdet omfattar stamfastigheten Moviken 3:1 och de från stamfastigheten avstyckade fastigheterna Moviken 1:11, 1:14-1:17, 1:20, 1:22-1:24, 3:2-3:11 och 5:1. Planområdet omfattar cirka 14,6 hektar mark- och vattenområden och utgörs av befintlig bebyggelse, vägar, skogsmark, småbåtshamn, strandbad med mera. Planområdet gränsar i norr och söder till bostadsbebyggelse och skogsmark, i öster till enskild väg (gamla riksväg 64) och i väster till Vänern.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Kommunfullmäktige har den 25 november 2019, Kf § 91, beslutat att anta upprättat förslag till detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag i stadshuset den 3 december 2019. Beslutet om att anta planen har dock överklagats av närboende, och därför överlämnats till mark- och miljödomstolen för prövning.

Antagandehandlingarna finns publicerade här på sidan.

Vid frågor relaterade till det pågående planarbetet - kontakta kommunens planenhet; kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27 09.02

Relaterad information