Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Moviken 3:1

I Movikens fritidshusområde, vid Vänern mellan Sjötorp och Askevik föreslås nya fritidshus i en detaljplan. Förslag till detaljplan har varit på samråd, nu sammanställs synpunkter som inkommit och utgör underlag för granskningshandlingen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya fastigheter för fritidshusändamål genom avstyckning från stamfastigheten Moviken 3:1.

Det aktuella området har i kommunens översiktsplanering pekats ut som ett s.k. LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge).

Föreslaget planområde ligger i Moviken som är beläget i kommunens norra del, ca 2,5 km norr om Sjötorp tätort. Planområdet omfattar stamfastigheten Moviken 3:1 och de från stamfastigheten avstyckade fastigheterna Moviken 1:11, 1:14-1:17, 1:20, 1:22-1:24, 3:2-3:11 och 5:1. Planområdet omfattar ca 20 ha mark- och vattenområden och utgörs av befintlig bebyggelse, vägar, skogsmark, småbåtshamn, strandbad m.m. Planområdet gränsar i norr och söder till bostadsbebyggelse och skogsmark, i öster till enskild väg (gamla riksväg 64) och i väster till Vänern.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 23 november 2018 till 2 januari 2019. Nu sammanställs inkomna synpunkter från samrådstiden vilka utgör underlag för framtagande av granskningshandlingen. Förslag till detaljplan väntas granskas under våren/början av sommaren 2019.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och är även tillgängliga på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-12

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.