Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Moviken 3:1

Moviken och Vänern idag.

I Movikens fritidshusområde, vid Vänern mellan Sjötorp och Askevik föreslås nya fritidshus i en detaljplan. Förslaget till detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2019.

Kommunfullmäktige har den 25 november 2019, Kf § 91, beslutat att anta upprättat förslag till detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag i Stadshuset den 3 december 2019. Om beslutet att anta planen inte överklagas vinner det laga kraft den 28 december 2019. Sista dag att inkomma med ett överklagande av beslutet att anta planen är den 27 december 2019.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya fastigheter för fritidshusändamål genom avstyckning från stamfastigheten Moviken 3:1.

Det aktuella området har i kommunens översiktsplanering pekats ut som ett så kallat LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge).

Föreslaget planområde ligger i Moviken som är beläget i kommunens norra del, cirka 2,5 kilometer norr om Sjötorps tätort. Planområdet omfattar stamfastigheten Moviken 3:1 och de från stamfastigheten avstyckade fastigheterna Moviken 1:11, 1:14-1:17, 1:20, 1:22-1:24, 3:2-3:11 och 5:1. Planområdet omfattar cirka 14,6 hektar mark- och vattenområden och utgörs av befintlig bebyggelse, vägar, skogsmark, småbåtshamn, strandbad med mera. Planområdet gränsar i norr och söder till bostadsbebyggelse och skogsmark, i öster till enskild väg (gamla riksväg 64) och i väster till Vänern.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Planförslaget granskades under försommaren 2019 och under granskningen inkomna synpunkter finns sammanställda i ett granskningsutlåtande. Beslut om antagande fattades av kommunfullmäktige den 25 november 2019. Om beslutet att anta planen inte överklagas senast den 27 december 2019 vinner det laga kraft den 28 dember 2019.

Antagandehandlingarna finns publicerade här på sidan och är utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad.

Vid frågor relaterade till det pågående planarbetet - kontakta kommunens planenhet; kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-05

Relaterad information