Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Niten och Spiken

Flygbild över Haggårdens verksamhetsområde

Planområdet ligger i Haggårdens verksamhetsområde i Mariestads centralort. Planförslaget syftar till att utöka industriområdet österut, för att ge områdets logistikföretag bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utvidgning av kvartersmark för fastigheterna i kvarteret Niten och Spiken.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat och kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under hösten 2016 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande.

Beslut om granskning fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019. Granskningen är detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle och pågår i det här fallet mellan den 2 oktober och den 2 november 2019.

Synpunkter på förslaget skall vara skriftliga och ha inkommit till kommunen senast den 2 november 2019 - de kan sändas in antingen per email eller brevledes. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla samråds- och granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-18

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.