Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Niten och Spiken

Flygbild över Haggårdens verksamhetsområde

Planområdet ligger i Haggårdens verksamhetsområde i Mariestads centralort. Planförslaget syftar till att utöka industriområdet österut, för att ge områdets logistikföretag bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utvidgning av kvartersmark för fastigheterna i kvarteret Niten och Spiken.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat och kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Kontakt

Planförslaget har samråtts och bearbetas nu inför granskningsskedet. Har du frågor så kontakta gärna planenheten, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-17

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
Översiktlig geoteknisk undersökningPDF
Behovsbedömning MKBPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.