Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Niten och Spiken

Flygbild över Haggårdens verksamhetsområde

Planområdet ligger i Haggårdens verksamhetsområde i Mariestads centralort. Planförslaget syftar till att utöka industriområdet österut, för att ge områdets logistikföretag bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Nu har planen antagits i kommunfullmäktige och vunnit laga kraft.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utvidgning av industrimarken inom Haggårdens industriområde i östlig riktning, mot Tidan. Expansionen av industrimarken möjliggör vändning för större transportfordon inom fastigheterna Niten och Spiken. 

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under hösten 2016 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande. Detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle - granskningen - pågick mellan den 11 november och den 9 december 2019. Under granskningen inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande, vilket hör till antagandehandlingarna.

Nu har planen antagits av kommunfullmäktige, vilket tillkännagavs genom anslag i stadshuset den 4 mars 2020. Kommunfullmäktiges beslut om att anta planen vann laga kraft den 26 mars 2020.

Antagandehandlingar och ett protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde finns att ladda ner på denna sida.

Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller frågor - kontakta kommunens planenhet. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-26 04.30

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.