Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Niten och Spiken

Flygbild över Haggårdens verksamhetsområde

Planområdet ligger i Haggårdens verksamhetsområde i Mariestads centralort. Planförslaget syftar till att utöka industriområdet österut, för att ge områdets logistikföretag bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Nu planeras för ett antagande av planen.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utvidgning av industrimarken inom Haggårdens industriområde i östlig riktning, mot Tidan. Expansionen av industrimarken möjliggör vändning för större transportfordon inom fastigheterna Niten och Spiken. 

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till detaljplan samråddes under hösten 2016 och under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande. Detaljplaneprocessens andra lagstadgade kommunikationstillfälle - granskningen - pågick mellan den 11 november och den 9 december 2019. Under granskningen inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande, vilket hör till antagandehandlingarna.

Nu planeras för ett antagande av planen - den avses behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari 2020, av kommunstyrelsen den 10 februari och av kommunfullmäktige den 24 februari. Kommunfullmäktiges beslut om att anta planen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att det har anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att det inte överklagas innan dess.

Alla samråds- och granskningshandlingar, samt preliminära antagandehandlingar finns att ladda ner på denna sida. De preliminära antagandehandlingarna är även utställda i Stadshuset, Kyrkogatan 2.

Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller frågor - kontakta kommunens planenhet. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-15

Relaterad information