Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Niten och Spiken

Flygbild över Haggårdens verksamhetsområde

Planområdet ligger i Haggårdens verksamhetsområde i Mariestads centralort. Planförslaget syftar till att utöka industriområdet öster ut, för att ge områdets lokistikföretag bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Förslag till detaljplan för kvarteret Niten och Spiken har varit på samråd. Nu pågår arbetet med att ta fram granskningshandlingar.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utvidgning av kvartersmark för fastigheterna i kvarteret Niten och Spiken.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Kontakt

Har du frågor så kontakta gärna planenheten, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-04

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
Översiktlig geoteknisk undersökningPDF
Behovsbedömning MKBPDF
SamrådsremissPDF

Länkar

Så kan du påverka

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.