Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Program för Bäckatorpen

Bäckatorpen

Området vid Bäckatorpen planeras utvecklas med studentboende, trädgård, odling med mera. Ett förslag till planprogram håller på att tas fram för att föreslå en inriktning som sedan ska ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-20 om uppdrag att ta fram ett program för området vid Bäckatorpen.

Området har i kommunens översiktsplan pekats ut för utveckling av nya bostäder.

Syftet med programmet är att ge förslag till användning av Bäckatorpen, redovisa ny bebyggelse för studentbostäder, områden för odling och trädgård med mera.

Området vid Bäckatorpen har en lång historia och stor potential att kunna utvecklas till ett blandat område med studentbostäder, odling, trädgård, handel och hantverk. Tanken är att ny bebyggelse ska anpassas efter Bäckatorpens karaktär.

Sedan våren 2016 upplåts delar av området till trädgårdsstudenter vid Göteborgs universitet för odling. Som en del i projektet Off Season Art Gardening uppfördes konstverket ”Fikanästet” i anslutning till Bäckatorpen under hösten 2018.

För att ta ett samlat grepp om utveckling av området har kommunen beslutat att ta fram ett program som redovisar förslag till framtida användning.

Processen för framtagande av program regleras i 5 kap PBL. Innan programmet godkänns av kommunstyrelsen kommer det att göras tillgängligt för allmänheten att lämna synpunkter på. Förslag till program för Bäckatorpen m.m. planeras samrådas i höst 2019 och kommer finnas utställt på Stadshuset samt tillgängligt på denna sida.

Efter att kommunstyrelsen godkänt programmet ligger det till grund för vidare detaljplaneläggning. Eftersom ett program inte är juridiskt bindande går det inte att överklaga beslutet.

Så kan du påverka

Har du synpunkter, förslag och idéer redan nu som du vill tas med i arbetet? Kontakta planenheten via kommunens växel på 0501-75 50 00 eller skicka e-post till info@mariestad.se, uppge ärendenummer KS 2019/52.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-10

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Dokument

InformationsbrevPDF
UtredningsområdePDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.