Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Program för Bäckatorpen

De befintliga Bäckatorpen - två röda trästugor av äldre karaktär.

Området vid Bäckatorpen planeras utvecklas med studentboende, trädgård, odling med mera. Ett förslag till planprogram håller på att tas fram för att föreslå en inriktning som sedan ska ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 februari 2019 om att ge planenheten i uppdrag att ta fram ett program för området vid Bäckatorpen.

Området har i kommunens översiktsplan pekats ut för utveckling av nya bostäder.

Syftet med programmet är att ge förslag till användning av Bäckatorpen, redovisa ny bebyggelse för studentbostäder, områden för odling och trädgård med mera.

Området vid Bäckatorpen har en lång historia och stor potential att kunna utvecklas till ett blandat område med studentbostäder, odling, trädgård, handel och hantverk. Tanken är att ny bebyggelse ska anpassas efter Bäckatorpens karaktär.

Sedan våren 2016 upplåts delar av området till trädgårdsstudenter vid Göteborgs universitet för odling. Som en del i projektet Off Season Art Gardening uppfördes konstverket Fikanästet i anslutning till Bäckatorpen under hösten 2018.

För att ta ett samlat grepp om utveckling av området har kommunen beslutat att ta fram ett program som redovisar förslag till framtida användning.

Processen för framtagande av program regleras i plan- och bygglagens femte kapitel. Innan programmet godkänns av kommunstyrelsen kommer det att göras tillgängligt för allmänheten att lämna synpunkter på. Förslag till program för Bäckatorpen med mera planeras samrådas under våren 2020 och kommer att finnas utställt på Stadshuset samt tillgängliggöras på denna sida.

Efter att kommunstyrelsen har godkänt programmet ligger det till grund för vidare detaljplaneläggning. Eftersom att ett program inte är juridiskt bindande går det inte att överklaga beslutet.

Så kan du påverka

Har du synpunkter, förslag och idéer som du vill tas med i arbetet? Kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan - uppge ärendenummer KS 2019/52.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-15

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Dokument

InformationsbrevPDF
UtredningsområdePDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.