Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Program för Bäckatorpen

De befintliga Bäckatorpen - två röda trästugor av äldre karaktär.

Området vid Bäckatorpen planeras utvecklas med studentboende, trädgård, odling med mera. Ett förslag till program för området har nu samråtts.

Programmets huvudsyfte

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 februari 2019 om att ge planenheten i uppdrag att ta fram ett program för området vid Bäckatorpen.

Området har i kommunens översiktsplan pekats ut för utveckling av nya bostäder.

Syftet med programmet är att ge förslag till en långsiktig inriktning för de två befintliga Bäckatorpen, redovisa hur motsvarande 15-20 bostäder för studenter skulle kunna inrymmas i området samt föreslå en långsiktig inriktning för platsen i stort, inklusive förbättrade förutsättningar för odling, ytterligare installationer och mötesplatser.

Programmet föreslår en inriktning för området, inklusive områdesstruktur, framtida användningar, idéer till utbyggnadsetapper, förslag till gestaltningskriterier för nytillkommande bebyggelse och idéer på typhus för framtida studentbostäder. Programmet knyter i mycket stor utsträckning an till kommunens Vision 2030.

Bakgrund

Området vid Bäckatorpen har en lång historia och stor potential att kunna utvecklas till ett blandat område med studentbostäder, odling, och trädgård. Tanken är att ny bebyggelse ska anpassas efter Bäckatorpens karaktär.

Sedan våren 2016 upplåts delar av området till trädgårdsstudenter vid Göteborgs universitet för odling. Som en del i projektet Off Season Art Gardening uppfördes konstverket Fikanästet i anslutning till Bäckatorpen under hösten 2018.

För att ta ett samlat grepp om utveckling av området har kommunen beslutat att ta fram ett program som redovisar förslag till framtida användning.

Efter att kommunstyrelsen har godkänt programmet ligger det till grund för vidare detaljplaneläggning. Eftersom att ett program inte är juridiskt bindande går det inte att överklaga beslutet.

Så kan du påverka

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 februari 2020 att program för Bäckatorpen skulle bli föremål för samråd. Samrådet pågick mellan den 6 februari och den 6 mars 2020 och inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras nu i en samrådsredogörelse.

Samrådshandlingarna finns publicerade här på sidan.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av programhandlingarna kan planenheten kontaktas genom kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-07 05.30

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Program för Bäckatorpen m.m.PDF
SamrådsremissPDF
Undersökning om betydande 
miljöpåverkanPDF

Handlingar inför samråd

InformationsbrevPDF
UtredningsområdePDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.