Program för Muggebo - Sandbäcken

Programområdet, beläget mellan Marieforsleden och E20, sett från ovan

Kommunen vill utreda möjligheterna att planera området mellan Muggebo och Sandbäcken för industri och beslut om att ta fram ett planprogram har fattats. Programmet syftar till att utreda framtida lämplig markanvändning för området.

Programmets huvudsyfte

I samband med att Mariestads kommun relativt nyligen var aktuell i urvalsprocessen för etablering av en större batterifabrik har behovet av ett stort och sammanhållet markområde för större industrietableringar inom kommunen uppmärksammats. Med bakgrund av detta har kommunstyrelsen givit planenheten i uppdrag att ta fram ett planprogram för området Muggebo – Sandbäcken med inriktningen industri.

Programmet ska redovisa förslag till användningen av mark och ny bebyggelse, liksom hur allmänna intressen som till exempel natur- och kulturvärden, påverkan på vatten, risker, med mera avses beaktas. Programmet kommer att ligga till grund för vidare detaljplaneläggning.

Programmets olika steg

Programarbetet befinner sig ännu i ett uppstartsskede. När samrådshandlingar finns tillgängliga att lämna synpunkter på kommer dessa att publiceras här, och berörda sakägare meddelas.

Så kan du påverka

Om du vill veta mer om hur processen för framtagande av planprogram ser ut finns en länk till mer utförlig information hos Boverket på denna sida, under Relaterad information.

I syfte att samla in ett bra underlag för arbetet tog kommunen fram en digital karttjänst där allmänheten kunde lämna synpunkter och information som skulle kunna tänkas beröra programmet. Tjänsten i fråga var öppen för synpunktsinlämning mellan den 20 februari 2020 och den 30 mars 2020 och en länk till den finns publicerad här på sidan. De synpunkter och den information som lämnades i karttjänsten utgör del i det arbetsmaterial som kommer att ligger till grund för programmets utformning.

Har du frågor eller synpunkter på programarbetet kan du kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan, uppge diarienummer 2019/489.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information