Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Program för Muggebo-Sandbäcken

Programområdet, beläget mellan Marieforsleden och E20, sett från ovan

Kommunen vill utreda möjligheterna att planera området mellan Muggebo och Sandbäcken för industri och beslut om att ta fram ett planprogram har fattats. Programmet syftar till att utreda framtida lämplig markanvändning för området.

Programmets huvudsyfte

I samband med att Mariestads kommun relativt nyligen var aktuell i urvalsprocessen för etablering av en större batterifabrik har behovet av ett stort och sammanhållet markområde för större industrietableringar inom kommunen uppmärksammats. Med bakgrund av detta har kommunstyrelsen givit planenheten i uppdrag att ta fram ett planprogram för området Muggebo – Sandbäcken med inriktningen industri.

Programmet ska redovisa förslag till användningen av mark och ny bebyggelse, liksom hur allmänna intressen som till exempel natur- och kulturvärden, påverkan på vatten, risker, med mera avses beaktas. Programmet kommer också att ligga till grund för vidare detaljplaneläggning.

Programmets olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är markerat med svart kursiv text på grön knapp). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Om du vill veta mer om hur processen för framtagande av planprogram ser ut finns en länk till mer utförlig information hos Boverket på denna sida, under Relaterad information.

Kommunen har tagit fram en digital karttjänst där vem som helst kan lämna synpunkter och information som berör programmet. En länk till tjänsten i fråga kommer att publiceras här på sidan, och den avses vara öppen mellan den 20 februari 2020 och den 30 mars 2020. De synpunkter och den information som lämnas i karttjänsten kommer att utgöra del i det arbetsmaterial som ligger till grund för programmets utformning.

Har du frågor eller synpunkter på programarbetet kan du kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan, uppge diarienummer 2019/489.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-12

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Dokument

Preliminärt programområdePDF
InformationsbrevPDF

Länkar

Program - Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.