Program för Norra infarten

Flygfoto över Mariestads norra infart från E20, med det preliminära programområdet markerat med en gul, streckad linje

Kommunen vill utveckla området kring tätortens norra infart och ett program som syftar till att utreda lämplig framtida markanvändning tas för närvarande fram.

Programmets huvudsyfte

Planprogrammet syftar till att möjliggöra utveckling av området vid Norra infarten
genom att utreda förutsättningarna för markanvändning såsom verksamheter, lager, drivmedelsförsäljning, handel och bostäder. I kommunens översiktsplan pekas områden vid infarterna ut som viktiga områden med potential till utveckling.

Programmet kommer att ligga till grund för framtida detaljplaneläggning av området.

Så kan du påverka

Programmet i fråga var tillgängligt för samråd från och med den 28 maj 2020 till och med den 9 juli 2020. Under samrådet inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras nu i en samrådsredogörelse, som kommer att höra till de framtida godkännandehandlingarna.

Om du vill veta mer om hur processen för framtagande av planprogram ser ut finns en länk till mer utförlig information hos Boverket på denna sida, under Relaterad information.

Alla samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av programhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

I syfte att utarbeta ett så bra samrådsmaterial som möjligt bjöd kommunen den 6 februari 2020 in till ett dialogmöte, dit boende, verksamma, övriga berörda och allmänheten i stort var välkomna för att inhämta information samt lämna synpunkter och idéer som skulle kunna ligga till grund för utvecklingsarbetet. Mötet ägde rum i stadshuset och den presentation av planeringsförutsättningarna som då hölls finns nu publicerad här på hemsidan, under Relaterad information.

Mellan den 6 februari och den 15 mars 2020 hade kommunen också en digital karttjänst öppen i syfte att inhämta synpunkter och idéer som skulle kunna vara värdefulla för arbetet med framtagandet av programmet. Karttjänsten är nu stängd och lämnade synpunkter sammanställs för att kunna ligga till grund för det fortsatta arbetet. Det är dock fortfarande möjligt att ta del av de synpunkter som har lämnats i karttjänsten - länk finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information