Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Program för Norra infarten

Flygfoto över Mariestads norra infart från E20, med det preliminära programområdet markerat med en gul, streckad linje

Kommunen vill utveckla området kring tätortens norra infart och beslut om att ta fram ett planprogram har därför fattats. Programmet syftar till att utreda lämplig framtida markanvändning. Nu bjuder kommunen in till ett dialogmöte där allmänheten kan komma med förslag och synpunkter.

Programmets huvudsyfte

Kommunen vill utveckla området kring tätortens norra infart från E20 och beslut om att utarbeta ett planprogram har därför fattats. Programmet syftar till att utreda lämplig framtida markanvändning och komma med förslag till ny bebyggelse, liksom beskriva hur allmänna intressen såsom natur- och kulturvärden, påverkan på vatten och olika risker avses beaktas. Programmet kommer också att ligga till grund för framtida detaljplaneläggning.

Kommunen ser stor potential i att utveckla området med till exempel drivmedel, handel, verksamheter och liknande - detta inte minst med dess läge i direkt anslutning till E20 och den planerade ombyggnationen av vägen till 2+2-körfält.

Så kan du påverka

Om du vill veta mer om hur processen för framtagande av planprogram ser ut finns en länk till mer utförlig information hos Boverket på denna sida, under Relaterad information.

I syfte att utarbeta ett så bra samrådsmaterial som möjligt bjuder kommunen nu in till ett dialogmöte dit boende, verksamma, övriga berörda och allmänheten i stort är välkomna att komma för att inhämta information samt lämna synpunkter och idéer som kan ligga till underlag för utvecklingsarbetet. Detta möte äger rum i Stadshuset, Kyrkogatan 2, i Mariestad, den 6 februari 2020 klockan 17:00.

Har du redan nu frågor eller synpunkter på programarbetet kan du kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan, uppge diarienummer 2019/00506.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-08

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Länkar

Planprogram Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Inbjudan till dialogmötePDF
Preliminärt programområdePDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.