Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Program för Norra infarten

Flygfoto över Mariestads norra infart från E20, med det preliminära programområdet markerat med en gul, streckad linje

Kommunen vill utveckla området kring tätortens norra infart och beslut om att ta fram ett planprogram har därför fattats. Programmet syftar till att utreda lämplig framtida markanvändning.

Programmets huvudsyfte

Kommunen vill utveckla området kring tätortens norra infart från E20 och beslut om att utarbeta ett planprogram har därför fattats. Programmet syftar till att utreda lämplig framtida markanvändning och komma med förslag till ny bebyggelse, liksom beskriva hur allmänna intressen såsom natur- och kulturvärden, påverkan på vatten och olika risker avses beaktas. Programmet kommer också att ligga till grund för framtida detaljplaneläggning.

Kommunen ser stor potential i att utveckla området med till exempel drivmedel, handel, verksamheter och liknande - detta inte minst med dess läge i direkt anslutning till E20 och den planerade ombyggnationen av vägen till 2+2-körfält.

Så kan du påverka

Om du vill veta mer om hur processen för framtagande av planprogram ser ut finns en länk till mer utförlig information hos Boverket på denna sida, under Relaterad information.

I syfte att utarbeta ett så bra samrådsmaterial som möjligt bjöd kommunen den 6 februari 2020 in till ett dialogmöte, dit boende, verksamma, övriga berörda och allmänheten i stort var välkomna för att inhämta information samt lämna synpunkter och idéer som skulle kunna ligga till grund för utvecklingsarbetet. Mötet ägde rum i stadshuset och den presentation av planeringsförutsättningarna som då hölls finns nu publicerad här på hemsidan, under Relaterad information.

Mellan den 6 februari och den 15 mars 2020 hade kommunen också en digital karttjänst öppen i syfte att inhämta synpunkter och idéer som skulle kunna vara värdefulla för arbetet med framtagandet av programmet. Karttjänsten är nu stängd och lämnade synpunkter sammanställs för att kunna ligga till grund för det fortsatta arbetet. Det är dock fortfarande möjligt att ta del av de synpunkter som har lämnats i karttjänsten - länk finns under Relaterad information här på sidan.

Har du frågor eller synpunkter på programarbetet kan du kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan, uppge diarienummer 2019/00506.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-16 00.30

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Länkar

Planprogram Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karttjänst för synpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Inbjudan till dialogmötePDF
Preliminärt programområdePDF
Presentation från dialogmötePDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.