Reningsverket 2 och 3

För att möjliggöra nybyggnation på fastigheterna Reningsverket 2 och 3 föreslås detaljplanen för området ändras.

Detaljplanens huvudsyfte

Planändringen syftar till att möjliggöra utveckling av fastigheterna Reningsverket 2 och 3 genom att medge utökad byggrätt.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är markerat med svart kursiv text på grön knapp). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till ändring av detaljplan fanns tillgängligt för samråd under perioden 25 juni till och med 12 augusti 2020. Under samrådet inkomna synpunkter sammanställs nu och kommenteras i en samrådsredogörelse, och förslaget bearbetas inför nästa kommunikationstillfälle - granskningen.

Samtliga samrådshandlingar finns att ta del av på denna sida.

Vid frågor eller svårigheter att ta del av planhandlingarna kan planenheten kontaktas via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.