Sjötorp 2:184

Fastigheten Sjötorp 2:184 innefattar en tidigare bandyplan som nu ska göras om till ställplatser och parkering.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen tas fram för att möjliggöra utveckling i enlighet med kommunens projekt 1155 och syftar därmed till att möjliggöra ställplatser/parkering på den gamla bandyplanen i Sjötorp. Detaljplanen ska samtidigt säkerställa att befintligt grönområde och nybyggd väg norr om bandyplanen bibehålls samt får planstöd.

Planområdet omfattar cirka 2,3 hektar mark av fastigheten Sjötorp 2:184 och är beläget i södra delen av Sjötorp. Planområdet utgörs av en gammal bandyplan i söder samt ett grönområde i norr. Det angränsar i norr till Fiskare Pers väg, i öster till Slussvägen (väg 2983) och fastigheten Sjötorp 2:311, i söder till Isbanevägen och i väster till bostadsfastigheter längs med Alviksvägen innan Vänern tar vid. Marken ägs i sin helhet av kommunen. Området är delvis ianspråktaget för det planerade ändamålet med anledning av ett tidigare tillfälligt bygglov.

Detaljplanen bearbetas inför granskning

De synpunkter som kom in under samrådet den16 janurai 2024 till 8 februari 2024 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och ändringar har gjorts kommer planen att komma ut för granskning.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: